Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród

Tekst pierwotny

Or .0007.90.2014

2014-219731

UCHWAŁA NR 728/XLVIII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. W ramach specjalnego funduszu nagród przyznaje się nagrody Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych placówki.

§ 2. 1. Fundusz nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przeznaczony jest:

a) w 30% na nagrody Prezydenta Miasta,

b) w 70% na nagrody Dyrektora Szkoły.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród określają regulaminy stanowiące odpowiednio:

a) załącznik nr 1 dla nagrody Prezydenta Miasta,

b) załącznik nr 2 dla nagrody Dyrektora Szkoły.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 146/XI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 728/XLVIII/2014
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 lipca 2014 r.

1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania przez Prezydenta Miasta nagród nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród.

2. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest zatrudniony w rybnickiej placówce oświatowej w dniu wręczenia,

b) przepracował co najmniej 3 lat w rybnickiej szkole lub placówce oświatowej,

c) otrzymał wcześniej co najmniej jedną nagrodę dyrektora,

d) przepracował co najmniej 3 lata od ostatnio otrzymanej nagrody Prezydenta, Kuratora Oświaty lub Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (jeżeli taką nagrodę wcześniej otrzymał).

3. Kryteria przyznawania nagród:

a) znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych,

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

e) wyróżniające kierowanie placówką (w przypadku dyrektora),

f)               współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

h) wysokość środków zewnętrznych pozyskanych dla danej placówki.

4. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) związków zawodowych,

c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) dyrektora szkoły lub placówki,

c) związków zawodowych,

d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta składany przez dyrektora szkoły lub przez związki zawodowe powinien zostać zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

7. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta należy składać w Urzędzie Miasta w Rybniku w terminie do 10 września każdego roku.

8. Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta opiniują komisje powołane przez Prezydenta dla poszczególnych grup placówek:

a) przedszkoli,

b) szkół podstawowych,

c) gimnazjów,

d) szkół ponadgimnazjalnych,

e) szkół specjalnych, PPP i placówek wychowania pozaszkolnego

9. Komisje pracują w następującym składzie:

a) jeden przedstawiciel Rady Miasta,

b) jeden pracownik Wydziału Edukacji,

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty,

d) po trzech przedstawicieli dyrektorów z danej grupy placówek.

10. Po zapoznaniu się z opinią komisji, Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Rybnik. Prezydent nie jest związany opiniami komisji.

11. Dyrektorom nagrody przyznaje bezpośrednio Prezydent Miasta (bez opinii komisji).

12. Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

13. Przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta wyklucza możliwość uzyskania w tym samym roku nagrody Dyrektora Szkoły.

14. Dopuszcza się możliwość wręczenia przez Prezydenta Miasta nagrody nauczycielowi niepublicznej placówki oraz placówki publicznej prowadzonej przez inny niż miasto organ prowadzący.

15. Dokumentację wniosków przechowuje Wydział Edukacji wraz z rejestrem przyznanych nagród.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 728/XLVIII/2014
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 lipca 2014 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM NAGRÓD DYREKTORA SZKOŁY ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ

1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania przez dyrektora placówki nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród.

2. Nagroda dyrektora placówki może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 1 roku w tej placówce oświatowej.

3. Kryteria przyznawania nagród:

a) znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych,

c) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

d) wyróżniające pełnienie funkcji kierowniczej w placówce,

e) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

f)               osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

4. Nagroda dyrektora  może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) związków zawodowych,

c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Dyrektor placówki może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy.

6. Nagrody przyznaje dyrektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną oraz organizację związkową funkcjonującą w placówce.

7. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do dyrekcji placówki w terminie do 10 września każdego roku.

8. Nagrody dyrektora wręczane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

9. Przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta wyklucza możliwość uzyskania w tym samym roku nagrody dyrektora szkoły.

10. Dokumentację wniosków przechowuje się w raz z rejestrem przyznanych nagród w placówce oświatowej, do której wpłynęły wnioski.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe