Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 729/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

Tekst pierwotny

Or .0007.91.2014

2014-225006

UCHWAŁA NR 729/XLVIII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity -  Dz.U. 2013 r., poz. 594, ze zmianami/,

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się punkt 2), natomiast punkt 3) otrzymuje brzmienie:

”wniosek o nabycie lokalu złożony do Prezydenta Miasta wymaga uprzedniego potwierdzenia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej faktu, iż najemca jest w posiadaniu umowy najmu na czas nieoznaczony.”,

2) w § 3 pkt 2) po literze d) dodaje się kolejne litery:

najemca zalega z opłatami z tytułu najmu,

f) najemca pobiera dodatek mieszkaniowy i pobierał go w okresie roku czasu poprzedzającego datę złożenia wniosku o wykup mieszkania..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe