Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 733/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Or .0007.95.2014

2014-221336

UCHWAŁA NR 733/XLVIII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października

2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia

24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania poprzez zmianę nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej nazwy siedziby:

1. w obwodzie numer 42- wpisuje się - Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Leona Kruczkowskiego (od 1 września 2014 roku: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14) ul. Leopolda Staffa 42a,

2. w obwodzie numer 43 - wpisuje się - Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Leona Kruczkowskiego (od 1 września 2014 roku: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14) ul. Leopolda Staffa 42a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Rybnika oraz zamieszczenie na stronach

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe