Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-4/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 28 lipca 2014r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów przedterminowych Wójta Gminy Pawłowice w województwie śląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 2 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.[1]), art. 28d ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379),

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej
podaje do publicznej wiadomości informację
o nieprzeprowadzeniu wyborów przedterminowych
Wójta Gminy Pawłowice w województwie śląskim:

Rada Gminy Pawłowice w dniu 24 lipca 2014 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Pawłowice Galusek Damiana zgłoszonego przez KWW SAMORZĄDNI DLA GMINY PAWŁOWICE. Zgodnie z art. 28d ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Stąd mandat wójta pozostanie nieobsadzony do końca kadencji wójta.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe