Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/441/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 450, 453, 454, 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), na wniosek Starosty Wodzisławskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Lubomia, Rady Miejskiej w Pszowie, Rady Gminy Godów, Rady Gminy Marklowice oraz Rady Gminy Mszana,

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Powiatu Wodzisławskiego na 6 okręgów wyborczych.

§ 2. Granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście  Wodzisławskiemu.

§ 4. Uchwała niniejsza  podlega przesłaniu: Radzie Gminy Godów, Radzie Gminy Gorzyce,  Radzie Gminy Lubomia, Radzie Gminy Marklowice, Radzie Gminy Mszana, Radzie Miejskiej w Pszowie, Radzie Miejskiej w Radlinie, Radzie Miasta Rydułtowy, Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku – Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, w Urzędach Gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana i w Urzędach Miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz w sołectwach położonych na obszarze powiatu wodzisławskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/486/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 118, poz. 1892).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Uchwały Nr XLV/441/2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24 lipca 2014 r.

Podział Powiatu Wodzisławskiego
na okręgi wyborcze, ich numery, granice
oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Gmina Gorzyce

3

2

Gmina Wodzisław Śląski

8

3

Gminy: Lubomia, Pszów

4

4

Gmina Rydułtowy

4

5

Gmina Radlin

3

6

Gminy: Godów, Marklowice, Mszana

5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe