Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/229/14 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Koszarawa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Koszarawa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Hulbój


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/229/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały nr XXXVII-229-14

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe