Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/374/2014 Rady Gminy Mstów

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym ( Dz.U.2013 r. poz.465.), art.6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym ( Dz.U. z   2013 r. poz.1381 z   późn. zm.) oraz art.6 ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych           ( Dz.U. z   2010 r.Nr 95 poz.613 z   póź.zm.)   Rada Gminy Mstów uchwala co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 31 marca 2011 roku w   sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków wprowadza się następującą zmianę polegającą na tym, że §1 tiret 4   otrzymuje brzmienie: "-   w sołectwie Jaźwiny PanaTwarkowskiego Marka".  

§   2.  

W Uchwale Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 31 marca 2011 roku w   sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków wprowadza się następującą zmianę polegającą na tym, że §1 tiret 8   otrzymuje brzmienie: "-   w sołectwie Kuchary Pana Całusa Gabriela".    

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe