Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/308/14 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 lipca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2014 (Dot. Uchwały nr XL/254/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz

Uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/254/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2014,  wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach  budżetu Gminy zgodnie z tabela nr 1 niniejszej uchwały
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych  zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej
Uchwały

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie   34.245.779,08  zł

z  tego:

1) Dochody bieżące w kwocie  34.050.321,08 zł.

2) Dochody majątkowe 195.458,00 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki  budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 34.842.774,08 zł.

Z tego:

1.1.   Wydatki bieżące w kwocie 31.923.435,08  zł. , w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie  24.067.760,11 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie   17.868.745,99 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  6.199.014,12 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.476.663,55  zł

3) Świadczenia na rzecz osób  fizycznych w kwocie   4.484.658,71 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części  związanej z realizacją zadań  j.s.t w kwocie – 161.412,71 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   przypadające do spłaty w roku  budżetowym w kwocie  362.940,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie  370.000,00 zł.

2.2   Wydatki majątkowe w kwocie   2.919.339,00 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.919.339,00 zł.

W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części  związanej z realizacją zadań  j.s.t w kwocie 200.642,96 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/308/14
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 lipca 2014 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 80 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 80 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 80 000,00

926

Kultura fizyczna

80 000,00

92601

Obiekty sportowe

80 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 2 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

82 000,00

Razem:

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/308/14
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 lipca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych  na 2014 rok.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

O10

O1095

Realizacja projektu "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu"

200 642,96

70 143,96

130499,00

Urząd Gminy

2

O10

O1095

Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz"

44 856,04

44 856,04

Urząd Gminy

3

600

60016

Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kościoła do szkoły

40 020,00

40 020,00

Urząd Gminy

4

600

60016

Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w gminie Radziechowy-Wieprz

165 000,00

165 000,00

Urząd Gminy

5

600

60016

Modernizacja dróg gminych

150 550,00

150 550,00

Urząd Gminy

6

700

70005

Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Wieprzu i Domu Ludowym w Bystrej

35 000,00

35 000,00

Urząd Gminy

7

710

71035

Wykonanie wjazdu na parking przy Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu

13 500,00

13 500,00

Urząd Gminy

8

750

75023

Zakup samochodu Urząd Gminy

35 000,00

35 000,00

Urząd Gminy

9

750

75023

Zakup komputera

7 000,00

7 000,00

Urząd Gminy

10

754

75412

Zakup samochodu dla OSP Radziechowy

300 000,00

300 000,00

Urząd Gminy

11

801

80101

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku

24 900,00

24 900,00

Urząd Gminy

12

801

80101

Modernizacj a chodnika oraz wjazdu i wejśc przy Szkole Podstawowej w Juszczynie

27 100,00

27 100,00

Urząd Gminy

13

801

80104

Wykonanie projektu i budowy przedszkola Publicznego w Wieprzu

250 000,00

250 000,00

Urząd Gminy

14

801

80148

Stolówki szkolne i przedszkolne zakup zmywarki Szkoła w Wieprzu

6 000,00

6 000,00

Szkoła Podstawowa w Wieprzu

15

900

90001

Wpłaty
do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz
(udzial własny i odsetki dla II fazy projektu)

459 970,00

459 970,00

Urząd Gminy

16

900

90001

Wpłaty
do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz
(wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)

1 077 800,00

387 800,00

690 000,00

Urząd Gminy

17

926

92601

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz

82 000,00

82 000,00

Urząd Gminy

2 919 339,00

2 098 840,00

690 000,00

-

130 499,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe