Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Żarnowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina Żarnowiec posiada akcje lub udziały,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością gminy Żarnowiec,

3) akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością gminy Żarnowiec,

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do wykupu akcji lub wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Żarnowiec w zamian za obejmowane akcje lub udziały w spółkach już istniejących do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę Żarnowiec, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Żarnowiec na dany rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do sprzedaży akcji lub do cofania udziałów w spółkach celem ich umorzenia na zasadach w kodeksie spółek handlowych.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do zbywania akcji lub udziałów Gminy Żarnowiec w spółkach.

2. Akcje lub udziały mogą być zbywane w trybie:

a) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

b) przetargu publicznego,

c) oferty ogłoszonej publicznie,

d) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Akcje lub udziały w spółkach, w których Gmina Żarnowiec posiada nie więcej niż 25% wartości akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki, mogą być zbywane z pominięciem trybów określonych w ust. 2.

4. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części akcji lub udziałów w spółkach dokonuje się wyceny wartości zbywanych akcji lub udziałów.

§ 5. 1. O każdym wykupie akcji lub wniesienia wkładu bądź sprzedaży akcji lub cofnięciu udziałów, Wójt Gminy Żarnowiec informuje Radę Gminy Żarnowiec na najbliższej Sesji Rady Gminy następującej po wykupie akcji, objęciu albo cofnięciu udziałów.

2. Informacje o zamiarze zbycia akcji lub udziałów Wójt Gminy Żarnowiec przekazuje Radzie Gminy przed podjęciem czynności zbycia akcji lub udziałów.

3. Informacje o których mowa w ust. 1,2 zawierają między innymi:

1) nazwę spółki, ilość i wartość wykupionych, objętych, cofniętych lub zbywanych akcji lub udziałów,

2) cenę akcji lub udziałów według wyceny,

3) tryb zbywania akcji lub cofniętych udziałów,

4) dane dotyczące zaangażowania Gminy Żarnowiec w kapitale zakładowym spółki po wykupie, objęciu, cofnięciu a także zbyciu akcji lub udziałów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe