Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Mikołowskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 kwietnia 2014r.

do Porozumienia nr 66/KT/2012 z dnia 05.07.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Tekst pierwotny

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej Porozumienia:

- w §3 wprowadza się pkt ''5b'' o następującym brzmieniu: ''5b.'' W 2014 roku przyjmuje się wskaźnik
n = 26 809 zł/km, w związku z czym dotacja na realizacje zadań objętych porozumieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wynosi 1 029 466 zł (w zaokrągleniu do złotych).

§ 2.

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca

Strona przejmująca

CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

STAROSTA


Henryk Jaroszek


WICESTAROSTA


Henryk Zawiszowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe