Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Wójta Gminy Panki; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 16 czerwca 2014r.

do Porozumienia nr 191/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Panki prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach”

Tekst pierwotny

do Porozumienia nr 191/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Panki prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu  Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Panki, z siedzibą w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5 reprezentowaną przez Wójta Bogdana Praskiego


zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia nr 191/KT/2013 o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 191/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2013 r. i Aneksem nr 2 z dnia 5.12.2013 r. strony postanawiają zmienić:

I. brzmienie § 1 ust. 3 na następujące: Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach od km 43+255 do km 43+444 tj. od Szkoły Podstawowej do stacji CPN BLISKA wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia,

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 494 na rzecz Województwa Ślaskiego na odcinku objętym przedmiotowym porozumieniem.

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

II. brzmienie § 1 ust. 4 na następujące: „Gmina Panki przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej budowy znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 494" ,

III. brzmienie § 1 ust. 5 na następujące: „Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 494 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem”,

IV. brzmienie § 1 ust. 6 na następujące: „Gmina Panki uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Panki na wniosek Wójta. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej i dokumentacji geodezyjnej. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Gminie, nr pesel i adres zamieszkania." ,

V. dodaje si ę § 1 ust. 7 o brzmieniu: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2014 r." ,

VI. brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 19.800 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i obejmuje koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowania dokumentacji geodezyjnej opisanych w § 1 ust. 3." ,

VII. brzmienie § 5 ust. 2 na następujące: „Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania części projektowej i części geodezyjnej wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.",

VIII. brzmienie § 5 ust. 3 na następujące: „Gmina Panki dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do części projektowej i części geodezyjnej ."

IX. brzmienie § 7 ust. 3 na następujące: „dokumentacja projektowa i dokumentacja geodezyjna we wszystkich elementach zostaną sporządzone zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.",

X. brzmienie § 8 na następujące: „Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Panki

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

WÓJT


Bogdan Praski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe