Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18 czerwca 2014r.

do Porozumienia nr 261/KT/2013 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach”

Tekst pierwotny

do Porozumienia nr 261/KT/2013 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Tarnowskie Góry, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 reprezentowaną przez Burmistrza Arkadiusza Czecha


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 6 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 261/KT/2013 z dnia 27.11.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
§ 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 19.600 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust.3”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Województwa Śląskiego, jeden dla Gminy Tarnowskie Góry.

Województwo Śląskie

Gmina Tarnowskie Góry

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

BURMISTRZ


Arkadiusz Czech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe