Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 58/XLV/2014 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Boronów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać przeniesień środków miedzy działami:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

12 000,00

12 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

12 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności ;
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000,00
12 000,00

12 000,00
12 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00
12 000,00
12 000,00

§ 2. 1. Załącznik nr 4 do uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/XLV/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2014 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2014 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 616 545,00

1.

900

90015

Dobudowa oświetlenia ul. Szkolna, Polna

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

2

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

994 835,00
1 497 710,00

2 492 545,00

2014/2014

Prace budowlane


3.


700


70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej


Budżet gminy


1 326 500,00


2009/2014


Prace budowlane – etap II i III

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

98 500,00

2014/2014

Wykup

5

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

75 000,00

2014/2014

Etap budowy

6.

010

01010

Przedłużenie wodociągu ul Korfantego w Boronowie

Budżet gminy

39 000,000

2014/2014

Etap budowy

7.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

8.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

362 000,00

2014/2014

Dotacja na zakup

9.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności

Budżet gminy

6 000,00

2014/2014

Projekt i rozbudowa

10.

600

60016

Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

11.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie „projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 ( ul. Częstochowska) w Boronowie”

Budżet gminy

40 000,00

2014/2014

Dotacja celowa na inwestycję – pomoc finansowa

12.

600

60013

Projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 ( ul. Częstochowska) w Boronowie

Dotacja Województwo Śląskie

40 000,00

2014/2014

Projekt

13.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia w Boronowie przy ul. Smolnej

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Rozbudowa

14.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Hucisko

Budżet gminy

15 000,00

2014/2014

Rozbudowa

15.

010

01010

Zakup pompy na przepompownię ścieków

Budżet gminy

12 000,00

2014/2014

Zakup


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/XLV/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

350 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

17 000,00

-

3.

Gmina Lubliniec

12 100,00

-

4.

Województwo Śląskie

40 000,00

Razem

69 100,00

350 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania/podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

91 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

3 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

25 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

5 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

-

-

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

-

602 000,00

-

9.

Zakup samochodu pożarniczego

362 000,00

-

-

Razem

497 000,00

602 000,00

-

Ogółem

566 100,00

952 000,00

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe