Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/291/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia 'Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2011-2032'

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 w związku z art.7 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r, poz 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2011-2032" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/291/14
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe