| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/280/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala

§ 1. 1) Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazuje organ do tego uprawniony.

2) Ustala się warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności - rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną przysługującą Powiatowi Mikołowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadającą od dłużnika wraz z należnymi odsetkami wg stanu na dzień umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej;

3) pomocy publicznej - rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4) pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz.. UE.L.2013.352/1)

§ 3. Umorzenie w całości może nastąpić z urzędu jeżeli:

1) dłużnik- osoba fizyczna- zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6 000 zł;

2) dłużnik-osoba prawna- został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów  dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 4. Umorzenie całości lub części należności może również nastąpić na wniosek dłużnika :

1) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;

2) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności byłyby wyższe od kwoty należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 5. 1) Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2) Umorzenie należności głównej , powoduje umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej umorzono należność główną.

3) Umorzenie może również obejmować tylko należności uboczne w całości lub części i może być dokonane pod warunkiem spłaty należności głównej oraz nieumorzonej części należności ubocznej.

4) Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

§ 6. 1) Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności lub rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy nie jest to sprzeczne z interesem Powiatu Mikołowskiego.

2) W przypadku braku spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty zgodnie z terminem i kwotą- wskazanych w umowie, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami od pierwotnego dnia wymagalności.

3) Zarząd Powiatu  na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać termin zapłaty całości lub części należności, albo jednorazowo rozłożyć płatność całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

4) Od należności których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę,  za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku w tej sprawie, do upływu terminu zapłaty wynikającego z zastosowanej ulgi.

§ 7. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty winien zawierać w szczególności:

1) Określenie rodzaju wnioskowanej ulgi;

2) Opis aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika;

3) Dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

§ 8. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi Powiatu :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w tym okresie ; albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji i dokumentów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 roku Nr 53 poz. 311)

§ 9. Pomoc de minimis nie może być udzielona , jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.

§ 10. Organem uprawnionym do zastosowania ulgi wobec dłużnika, jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

§ 11. 1) Zarząd Powiatu Mikołowskiego może udzielać ulg:

a) o których mowa w § 3 pkt 1, 2, 3, 4 i § 4 pkt 2 niniejszej uchwały, które nie stanowią pomocy de minimis

b) o których mowa w § 3 pkt 5, § 4 pkt 1, § 6 pkt 1 niniejszej uchwały, które stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE)  nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku).

2) W przypadku, gdyby ulga stanowiła pomoc publiczną i nie mogłaby być udzielana jako pomoc de minimis, wówczas może być udzielana jako pomoc indywidualna przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy dla danego przeznaczenia z zachowaniem przepisów proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, w szczególności odnoszących się do obowiązku notyfikacji takiej pomocy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą do dnia 30.06.2021 r.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »