| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/496/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 26 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2523) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.;

2) w § 5 uchyla się ust. 7;

3) w § 9:

a) ust. 2, 4 i 8 otrzymują brzmienie:

Odpady komunalne selektywnie zbierane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal należy gromadzić w pojemnikach, workach i przygotować do usunięcia
w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów. Dopuszcza się gromadzenie papieru w pojemnikach, workach przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu.,

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów.,

Popiół należy gromadzić w odrębnym pojemniku i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów.,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

Zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »