| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/55/404/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.500.000,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.500.000,00 zł

2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

108.032,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

108.032,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

10.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*subwencje ogólne z budżetu państwa

10.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

84.338,11 zł

w tym:

- dochody bieżące

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

84.338,11 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

576,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

576,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.500.000,00 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.500.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

2.500.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.500.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycyje i zakupy inwestycyjne

2.500.000,00 zł

2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

108.032,00 zł

rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

108.032,00 zł

I. Wydatki bieżące

108.032,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

108.032,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14.090,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

93.942,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100.000,00 zł

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

I. Wydatki bieżące

100.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

100.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

84.338,11 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

84.338,11 zł

I. Wydatki bieżące

84.338,11 zł

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem  środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

84.338,00 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

576,00 zł

rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

576,00 zł

I. Wydatki bieżące

576,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

576,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

576,00 zł

4/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

10.000,00 zł

rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

10.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

10.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

10.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10.000,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 100.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000,00 zł.   Deficyt po zmianach wynosi 6.376.767,99 zł i finansowany będzie wolnymi  środkami w kwocie 2.305.855,99 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4.070.912,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów–  115.207.316,90 zł

- po stronie wydatków–  121.584.084,89 zł

- deficyt–      6.376.767,99 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do Uchwały Nr IV/55/404/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »