| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 518/XLIX/14 Rady Miasta Żory

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a la:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 291/XXVII/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013r. poz. 1531) w ten sposób, że:

1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 4 pkt 1-6 winny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

a) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

b) żółty lub biały – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

c) zielony – z przeznaczeniem na szkło,

d) brązowy lub czarny – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.;

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki lub worki z odpadami, o których mowa w pkt 1 należy w dniu zbiórki wystawić przed bramę posesji, ale także do miejsca, do którego jest możliwy dojazd firmy odbierającej odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. W przypadku posiadania boksu zabudowanego w ogrodzeniu, dopuszcza się jedynie pozostawienie otwartej furtki bez konieczności wystawiania pojemników poza obręb ogrodzenia.;

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 pkt 9-13 należy pozbywać się poprzez przekazywanie ich do odpowiedniego Punktu selektywnej zbiórki odpadów, z zastrzeżeniem ust. 4.;

4) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 pkt 9-13 z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy pozbywać się poprzez indywidualne zlecenie ich odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy lub innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż 01.01.2015r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »