Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XIX/296/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r., Nr 285, poz. 4799), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIV/411/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 1314),

2) Uchwałą Nr XXXIII/592/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2012 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 3974),

3) Uchwałą Nr XXXV/649/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 9),

4) Uchwałą Nr XLV/845/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 5673),

5) Uchwałą Nr LVI/1056/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 3903).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe