Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/583/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piekary Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w wykazie przystanków na żądanie zlokalizowanych na terenie Miasta Piekary Śląskie, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat stanowiący załącznik do uchwały nr XXIII/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/583/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wykaz przystanków na żądanie zlokalizowanych na terenie Miasta Piekary Śląskie, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat

Nazwa przystanku

Lokalizacja przystanku

Brzeziny Śląskie Bednorza x 2

ul.Bednorza osiedle domków jednorodzinnych

Brzeziny Śląskie Dom Kultury x 2

ul.Roździeńskiego

Brzozowice Reymonta x 2

ul.Oświęcimska

Dąbrówka Wielka Megaset x 2

ul.Sadowskiego w rejonie ul.Stalowej

Dąbrówka Wielka x 2

ul.Przyjaźni

Dąbrówka Wielka Rozalki

ul.Sadowskiego

Dołki Szybowa

ul.Sadowskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Szybową

Kolonia Józefka Cmentarz x 2

ul.Papieża Jana Pawła II cmentarz

Kozłowa Góra Zapora x 2

ul.Brynicka

Szarlej Obwodnica

ul.Bytomska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe