Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/587/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie ustanowienia nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. Ustanowić nagrodę za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Określić szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w ust. 1 w Regulaminie, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Corocznie przyznawać na ten cel sumy określone uchwałą budżetową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący  Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/587/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN

w sprawie ustanowienia nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

I. CEL I CHARAKTER STYPENDIUM

Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla wybitnych studentów absolwentów wszystkich typów szkół wyższych promujących w swych pracach Miasto Piekary Śląskie w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

II. ZASADY ZGŁASZANIA PRAC

1. Do stypendium mogą być zgłaszane obronione prace końcowe studentów wszystkich typów szkół wyższych, w tym również prace doktorskie, których tematyka poszerza wiedzę o Piekarach Śląskie w zakresie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury.

2. Ostateczny termin zgłaszania prac ustala się na dzień 30 grudnia każdego roku.

3. Zgłoszenie musi zawierać:

a. egzemplarz zgłaszanej pracy,

b. dokument potwierdzający otrzymanie dyplomu szkoły wyższej lub stopnia naukowego doktora,

c. zgodę na upowszechnienie pracy w celach promocji Miasta bez naruszenia praw autorskich,

d. zgodę na przekazanie egzemplarza pracy do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich,

e. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.

4. Prace przyjmowane są w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Do konkursu można zgłaszać prace z pięciu ostatnich lat.

2. Praca może brać udział tylko w jednej edycji konkursu i nie będzie rozpatrywana w latach następnych.

3. Rozpatrywane będą tylko prace, które w zasadniczy sposób promują miasto, poszerzają wiedzę o nim i przyczyniają się do jego rozwoju.

4. Oceny prac dokonuje Komisja ds. przyznawania nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwana dalej "Komisją".

IV. KOMISJA

1. Komisję powołuje Rada Miasta z tym, że 2/3 składu Komisji stanowią Radni Rady Miasta Piekary Śląskie, a 1/3 składu stanowią osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta.

2. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.

3. Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji wybierają ze swego grona członkowie Komisji.

4. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

5. Do zadań Komisji należy:

a. ocena merytoryczna zgłoszonych prac ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dot. Miasta Piekary Śląskie, w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

b. ustalenie liczby nagród z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta,

c. ustalenie wysokości nagród, w uzasadnionych przypadkach występowanie o dodatkowe środki na nagrody.

6. Każda praca oceniania jest przez wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

7. Komisja może zasięgnąć opinii na temat pracy w jednostkach wchodzących w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miasta, odpowiednio związanych z tematyką pracy.

8. Indywidualna ocena poszczególnych prac dokonywana jest na „Arkuszu oceny pracy dyplomowej” stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Końcowa ocena każdej pracy jest sumą indywidualnie przyznanych punktów przez poszczególnych członków Komisji. Arkusz zbiorczy uzyskanych punktów (dla każdej pracy) podpisują wszyscy członkowie Komisji oceniający prace.

10. Wyniki prac Komisji przedstawienie są do zatwierdzenia przez Radę Miasta.

11. W danym roku Komisja może zaproponować nieprzyznanie żadnej nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagrody wręczane będą na sesji Rady Miasta w pierwszej połowie roku.

2. Wydział Edukacji jest odpowiedzialny za przygotowanie wypłaty nagród.


Załącznik do Załącznika Nr 1

ARKUSZ OCENY PRACY DYPLOMOWEJ

............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko autora pracy

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

temat pracy

............................................................................................................................................................

ukończony stopień i kierunek studiów

kryteria oceny

punktacja

przyznana liczba punktów

1. Praca dotyczy Piekar Śląskich - w całości lub części

1-5

2. Ocena problematyki (nowatorska, oryginalna, monograficzna, rozwijająca nowe problemy, powielająca dotychczasowe znane sprawy)1-10

3. Przydatność:
a. dla rozwoju Miasta.
b. dla promocji Miasta,
c. dla poszerzenia wiedzy o mieście1-10

4. sposób prezentacji informacji o Piekarach Śląskich (szata graficzna)


1-5

Suma przyznanych punktów:

Podpisy członków komisji:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe