Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/943/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.40 i 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustala się następujące warunki ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu, czyli wyodrębnionej organizacyjnie części całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, funkcjonującej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58, pod nazwą: Ośrodek Wsparcia Rodziny:

1) Hostel jest finansowany z budżetu Ośrodka Wsparcia Rodziny i zapewnia dzieciom i rodzinom w szczególności:

a) całodobowe schronienie i wyżywienie w sytuacji kryzysowej;

b) opiekę wychowawczą dzieciom,

c) pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną.

2) Pobyt w hostelu jest odpłatny. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt w hostelu ustala się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały; w przypadku pobytu osoby w hostelu krótszym niż miesiąc odpłatność ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu osoby w hostelu.

3) Podstawą ustalenia opłaty za pobyt w hostelu są poniesione przez Ośrodek Wsparcia Rodziny wydatki ustalone jako średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie osoby w hostelu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie osoby w hostelu, zwane dalej kosztem pobytu, stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność hostelu wynikająca z utrzymania osób z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w hostelu, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby osób przebywających w hostelu w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. Ustalając koszt pobytu uwzględnia się odpowiednio wydatki na żywienie osób w hostelu.

4) Koszt pobytu na dany rok kalendarzowy ustala Prezydent Miasta Chorzów kierując się zasadą wyrażoną w punkcie 3. Ustalony koszt pobytu obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego, za wyjątkiem roku 2014 – gdzie koszt pobytu na ten rok będzie obowiązywał odpowiednio od dnia ustalenia do dnia 31 marca 2015r.

5) Opłaty za pobyt w hostelu dokonuje się w sposób i w terminie określonych w decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie - przyznającej świadczenie w postaci pobytu w hostelu.

6) Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu na osobę w rodzinie, obliczanego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim ze względu na trudną sytuację materialną i życiową osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, a zwłaszcza, gdy odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie zwolnić osobę zobowiązaną od ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/943/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W HOSTELU OŚRODKA WSPARCIA RODZINY W CHORZOWIE

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej

Miesięczna wartość opłaty w % za pobyt w hostelu
(% odpłatności od kosztu pobytu)


do 250%


bezpłatnie


powyżej 250% do  400%


20%


powyżej 400%


50%

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe