Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/68/390/2014 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)

Rada Gminy Suszec

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu nadanym  Uchwałą XXI/26/155/2000 Rady Gminy w Suszcu z dnia 19 maja 2000 r., w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu, zwanym dalej statutem, w brzmieniu:

1. § 9 ust. 5 Rozdziału III Zarządzanie i organizacja otrzymuje brzmienie:

W skład GOK wchodzą:

1) Dom Kultury w Suszcu jako siedziba GOK,

2) Remizo – świetlica w Kryrach,

3) Remizo – świetlica w Mizerowie,

4) Remizo – świetlica w Rudziczce.

§ 2.

Pozostała część statutu nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe