Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Lubomia

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Lubomia na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7

Tekst pierwotnyzawarte w Raciborzu w dniu 29 sierpnia 2014 r.  pomiędzy:


Miastem Racibórz, reprezentowanym przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści porozumienia „Miastem Racibórz”, a


Gminą Lubomia, reprezentowaną przez Czesława Burka – Wójta Gminy Lubomia, zwaną w treści porozumienia „Gminą Lubomia”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Lubomia na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7. Wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

2. Tygodniowy rozkład tych zajęć ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

3. Miasto Racibórz zapewnia, że zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są przez nauczyciela z kwalifikacjami w tym zakresie.

§ 3. Gmina Lubomia zwróci Miastu Racibórz wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z uczniami w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7, w wysokości ustalonej zgodnie z § 4 ust.1 na rachunek bankowy ING BSK S.A. O/Racibórz 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.

§ 4. 1. Koszt zajęć, o których mowa w § 1 w roku szkolnym 2014/2015 ustala się w wysokości 720 od jednego ucznia (60 zł miesięcznie).

2. Zwrot kosztów zajęć będzie dokonywany Miastu Racibórz przez Gminę Lubomia w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

§ 6. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Prezydent Miasta Racibórz


Mirosław Lenk

Wójt Gminy Lubomia


Czesław Burek


Załącznik do Porozumienia

Wykaz uczniów z Gminy Lubomia uczęszczających na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7 w roku szkolnym 201 4 /201 5

1. Grzelka Cyprian – uczeń Gimnazjum w Lubomii,

2. Grzelka Marek – uczeń Szkoły Podstawowej w Lubomii.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe