Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-2/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie dokonania zmian w granicach okręgów wyborczych w gminie Lyski ustalonych Postanowieniem Nr DKT-712-15/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, poprzez zmianę liczby radnych wybieranych w sołectwie Sumina oraz w sołectwie Lyski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 167 § 3 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) po bezskutecznym upływie terminu, wyznaczonego przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Radzie Gminy Lyski, na podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

postanawia:

1. dokonać zmian w granicach okręgów wyborczych w gminie Lyski ustalonych Postanowieniem Nr DKT-712-15/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, poprzez zmianę liczby radnych wybieranych w sołectwie Sumina oraz w sołectwie Lyski, w związku ze zmianą liczby mieszkańców w gminie Lyski, implikującą zmianę liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

2. Dokonać zmian w numeracji okręgów wyborczych jak w załączniku nr 1 do niniejszego Postanowienia.

3. W Postanowieniu Nr DKT-712-15/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w związku z utworzeniem nowych ulic o nazwach: Ks. Pawła Hojki i Na Kotowcu, w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy okręgu wyborczego Nr 7 i okręgu wyborczego Nr 8, poprzez dodanie w załączniku do Postanowienia:

- w okręgu wyborczym Nr 7 po słowie „GRANICZNA” dodaje się słowa „NA KOTOWCU”,

- w okręgu wyborczym Nr 8 po słowach „KS. AUGUSTYNA RASKA” dodaje się słowa „KS. PAWŁA HOJKI”.

4. Podział gminy Lyski na okręgi wyborcze uwzględniający zmiany wskazane w pkt 1 i pkt 3 Postanowienia wraz z nową numeracja okręgów wyborczych stanowi załącznik nr 1 do Postanowienia.

5. Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Wójtowi gminy Lyski.

6. Przekazać odpis niniejszego postanowienia Przewodniczącemu Rady Gminy Lyski, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1

do Postanowienia Nr DKT-712-2/14

Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 3 września 2014 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Sołectwo: Adamowice, ulice: Leśna, Ligonia, Polna, Powstańców

1

2

Sołectwo: Adamowice, ulice: Poprzeczna, Rybnicka, Szkolna

1

3

Sołectwo: Bogunice

1

4

Sołectwo: Lyski, ulice: Bogunicka, Dworcowa, Krótka 3-5 numery nieparzyste, 6-do końca, Łączna, Powstańców, Sikorskiego, Sportowa, Wygony

1

5

Sołectwo: Lyski, ulice: Kamionki, Krótka 2a-4a numery parzyste, Łukowska, Plac Wolności, Podlesie, Poprzeczna, Robotnicza, Rybnicka, Stawowa

1

6

Sołectwa: Dzimierz, Nowa Wieś

1

7

Sołectwo: Pstrążna, ulice: Graniczna, Na Kotowcu, Podleśna, Stawowa, Topolowa, Wyzwolenia

1

8

Sołectwo: Pstrążna, ulice: Ks. Augustyna Raska, Ks. Pawła Hojki, Leśna, Łąkowa, Morcinka, Ogrodowa, Słoneczna, Szkolna

1

9

Sołectwo: Raszczyce, ulice: Górna, Poprzeczna, Robotnicza, Rybnicka, Sobieskiego, Wąska, Wiejska

1

10

Sołectwo: Raszczyce, ulice: Krótka, Łąkowa, Polna, Raciborska, Rudzka, Sportowa, Szkolna

1

11

Sołectwo: Sumina, ulice: Dworcowa, Kolejowa, Nowa, Polna, Rybnicka 1-21, Sportowa

1

12

Sołectwo: Sumina, ulice: Leśna, Rybnicka 23- do końca, Wąska, Wolności

1

13

Sołectwo: Zwonowice, ulice: Dębowa, Jankowicka, Kamieniec, Krasickiego, Lipowa, Rudzka, Sumińska

1

14

Sołectwo: Zwonowice, ulice: Buczka, Gaszowicka, Osiedle Na Stoku, Plebiscytowa, Sporna, Stodolska, Wyzwolenia, Zwycięstwa

1

15

Sołectwo: Żytna

1


Uzasadnienie

Analiza zgodności okręgów wyborczych utworzonych w gminie Lyski do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Lyski w 2014 r. z normą przedstawicielstwa wynikającą ze stanu ludności gminy na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazała konieczność dokonania zmian w liczbie mandatów radnych wybieranych w sołectwie Sumina i w sołectwie Lyski.

Ponadto, w związku z utworzeniem przez Radę Gminy Lyski nowych ulic Ks. Pawła Hojki i ulicy Na Kotowcu zachodzi konieczność zmian Postanowienia Nr DKT-712-15/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2012 r., poprzez dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, poprzez zmienię opisu granic okręgów wyborczych.

Komisarz Wyborczy w Katowicach działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego wydał Postanowienie DKT-712-1/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. i wezwał Radę Gminy Lyski do dokonania wskazanych zmian, zakreślając 5 dniowy termin od dnia doręczenia Postanowienia. Postanowienie zostało doręczone przez pracownika Krajowego Biura Wyborczego bezpośrednio Sekretarzowi gminy Lyski w dniu 28 sierpnia 2014 r., a zatem wyznaczony termin upłynął bezskutecznie. Ponadto, w dniu 1 września 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy Lyski pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. RSO-RG.0004.6.2014 poinformował, iż „nie widzi możliwości zwołania sesji w przedmiotowym temacie w wymaganym terminie”.

Zasady podziału gminy na okręgi wyborcze wskazuje art. 419 Kodeksu wyborczego. Podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Gmina Lyski Postanowieniem Nr DKT-712-15/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, została podzielona na 15 okręgów wyborczych.

Wojewoda Śląski Zarządzeniem z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2014-2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2014 r., poz. 1552) ustalił, iż liczba radnych dla gminy Lyski wynosi 15.

Gmina Lyski, zgodnie z okresową informacją przekazaną zgodnie z art. 25 Kodeksu wyborczego,  na koniec IV kwartału 2013 r., liczyła 9493 mieszkańców.

Jednolita norma przedstawicielstwa w Gminie Lyski, obliczona według zasady zawartej w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego wynosi 632,86 mieszkańców. W związku z powyższym, minimalna liczba mieszkańców w okręgu wyborczym może wynosić 317 a maksymalna 949.

Liczba mieszkańców oraz wyliczenia liczby wybieranych radnych, zgodnie z art. 419 Kodeksu wyborczego, w utworzonych okręgach wyborczych w gminie Lyski przedstawia się następująco:

Liczba mieszkańców

9493

Norma przedstawicielska

632.86

Liczba mandatów

15

max. w okręgu

949

Liczba mieszkańców
poza okręgami

0

min. w okręgu

317

Nr
okręgu

Liczba
mieszkańców

Mandaty

Mandaty
zaokrąglenie

Mieszkańców
na mandat

Proponowane
mandaty

Różnica
mandatów

Granice okręgu

1

349

0.5514

1

349

1

0

ADAMOWICE : LEŚNA, LIGONIA, POLNA, POWSTAŃCÓW

2

615

0.9717

1

615

1

0

ADAMOWICE : POPRZECZNA, RYBNICKA, SZKOLNA

3

759

1.1993

1

759

1

0

BOGUNICE

4

641

1.0128

1

641

1

0

LYSKI : BOGUNICKA, KRÓTKA, ŁĄCZNA, POPRZECZNA, POWSTAŃCÓW, SIKORSKIEGO, WYGONY

5

793

1.253

1

793

1

0

LYSKI : DWORCOWA, PLAC WOLNOŚCI, RYBNICKA, SPORTOWA

6

457

0.7221

1

457

1

0

LYSKI : KAMIONKI, ŁUKOWSKA, PODLESIE, ROBOTNICZA, STAWOWA

7

920

1.4537

1

920

1

0

DZIMIERZ, NOWA WIEŚ

8

560

0.8848

1

560

1

0

PSTRĄŻNA : GRANICZNA, PODLEŚNA, STAWOWA, TOPOLOWA, WYZWOLENIA

9

399

0.6304

1

399

1

0

PSTRĄŻNA : KS. AUGUSTYNA RASKA, LEŚNA, ŁĄKOWA, MORCINKA, OGRODOWA, SŁONECZNA, SZKOLNA

10

521

0.8232

1

521

1

0

RASZCZYCE : GÓRNA, POPRZECZNA, ROBOTNICZA, RYBNICKA, SOBIESKIEGO, WĄSKA, WIEJSKA

11

558

0.8817

1

558

1

0

RASZCZYCE : KRÓTKA, ŁĄKOWA, POLNA, RACIBORSKA, RUDZKA, SPORTOWA, SZKOLNA

12

953

1.5058

2

476.5

2

0

SUMINA

13

721

1.1392

1

721

1

0

ZWONOWICE : DĘBOWA, JANKOWICKA, KAMIENIEC, KRASICKIEGO, LIPOWA, RUDZKA, SUMIŃSKA

14

667

1.0539

1

667

1

0

ZWONOWICE : BUCZKA, GASZOWICKA, OSIEDLE NA STOKU, PLEBISCYTOWA, SPORNA, STODOLSKA, WYZWOLENIA, ZWYCIĘSTWA

15

580

0.9164

1

580

1

0

ŻYTNA

9493

16

16

Zgodnie z art. 419 § 2 pkt 2 Kodeku wyborczego, jeżeli w wyniku postępowania o którym mowa w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 Kodeksu wyborczego, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielska jest najmniejsza.

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami, najmniej mieszkańców na mandat przypada w okręgu wyborczym nr 1, który obejmuje część sołectwa Adamowice i wynosi 399. Sołectwo Adamowice jest podzielone na dwa okręgi wyborcze nr 1 i nr 2. Po zsumowaniu liczby mieszkańców z okręgu wyborczego nr 1 i nr 2 otrzymujemy liczbę 964, a zatem większą niż maksymalna liczba mieszkańców, która może być w okręgu i wynosi 949. Sołectwo Adamowice musi być podzielone na dwa okręgi wyborcze.

Kolejną najmniejszą liczbą mieszkańców przypadającą na mandat jest liczba 399 w okręgu wyborczym nr 9 obejmującym część sołectwa Pstrążna. Sołectwo Pstrążna jest podzielone na dwa okręgi wyborcze nr 8 i nr 9. Po zsumowaniu liczby mieszkańców z okręgu wyborczego nr 8 i nr 9 otrzymujemy liczbę 959, a zatem większą niż maksymalna liczba mieszkańców, która może być w okręgu i wynosi 949. Sołectwo Pstrążna także musi być podzielone na dwa okręgi wyborcze.

Kolejną najmniejszą liczbą mieszkańców przypadającą na mandat jest liczba 457 w okręgu wyborczym nr 6 obejmującym część sołectwa Lyski. Sołectwo Lyski jest podzielone na trzy okręgi wyborcze. Po zsumowaniu liczby mieszkańców z okręgów wyborczych nr 4, 5 i 6 obejmujących sołectwo Lyski otrzymujemy liczbę 1891 mieszkańców. Po podzieleniu tej liczby przez normę przedstawicielską, która wynosi 632,86, otrzymujemy 2.98802. Ułamki mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od ½ , jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej (art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego), sołectwu Lyski przypadają zatem trzy mandaty. Jednakże, liczba mieszkańców przypadająca na mandat jest najmniejsza w okręgu wyborczym nr 6 obejmujący część sołectwa Lyski i tu należy odjąć mandat nadwyżkowy. Z przedstawionych wyliczeń wynika, iż sołectwo Lyski powinno być podzielone na dwa okręgi wyborcze. Przy podziale sołectwa Lyski na dwa okręgi wyborcze liczba mieszkańców przypadająca na mandat w sołectwie Lyski będzie wynosić 945.5, czyli mniej niż może wynosić maksymalna liczba mieszkańców w okręgu wynosząca 949.

Natomiast sołectwo Sumina wchodzące w całości w skład okręgu wyborczego nr 12 powinno być podzielone na dwa okręgi wyborcze, bowiem zgodnie z wyliczeniami przypada w nim 1.5058 mandatu, a zatem zgodnie z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego, sołectwu Sumina przypadają dwa mandaty. Liczba mieszkańców przypadająca na jeden mandat w sołectwie Sumina wynosi 476.5 i jest większa niż w okręgu nr 6 obejmującym część sołectwa Lyski.

Komisarz Wyborczy w Katowicach dokonał zmian w podziale gminy Lyski na okręgi wyborcze biorąc za podstawę swojego Postanowienia następujące wyliczenia:

Nr
okręgu

Liczba
mieszkańców

Mandaty

Mandaty
zaokrąglenie

Mieszkańców
na mandat

Proponowane
mandaty

Różnica
mandatów

Granice okręgu

1

349

0.5514

1

349

1

0

ADAMOWICE : LEŚNA, LIGONIA, POLNA, POWSTAŃCÓW

2

615

0.9717

1

615

1

0

ADAMOWICE : POPRZECZNA, RYBNICKA, SZKOLNA

3

759

1.1993

1

759

1

0

BOGUNICE

4

946

1.4947

1

946

1

0

LYSKI : BOGUNICKA, DWORCOWA, KRÓTKA 3-5 numery nieparzyste, 6-15, ŁĄCZNA, POWSTAŃCÓW, SIKORSKIEGO, SPORTOWA, WYGONY

5

945

1.4932

1

945

1

0

LYSKI : KAMIONKI, KRÓTKA 2A-4A numery parzyste, ŁUKOWSKA, PLAC WOLNOŚCI, PODLESIE, POPRZECZNA, ROBOTNICZA, RYBNICKA, STAWOWA

6

920

1.4537

1

920

1

0

DZIMIERZ, NOWA WIEŚ

7

560

0.8848

1

560

1

0

PSTRĄŻNA : GRANICZNA, KS. PAWŁA HOJKI, PODLEŚNA, STAWOWA, TOPOLOWA, WYZWOLENIA

8

399

0.6304

1

399

1

0

PSTRĄŻNA : KS. AUGUSTYNA RASKA, LEŚNA, ŁĄKOWA, MORCINKA, Na Kotowcu, OGRODOWA, SŁONECZNA, SZKOLNA

9

521

0.8232

1

521

1

0

RASZCZYCE : GÓRNA, POPRZECZNA, ROBOTNICZA, RYBNICKA, SOBIESKIEGO, WĄSKA, WIEJSKA

10

558

0.8817

1

558

1

0

RASZCZYCE : KRÓTKA, ŁĄKOWA, POLNA, RACIBORSKA, RUDZKA, SPORTOWA, SZKOLNA

11

487

0.7695

1

487

1

0

SUMINA : DWORCOWA, KOLEJOWA, NOWA, POLNA, RYBNICKA 1-21, SPORTOWA

12

466

0.7363

1

466

1

0

SUMINA : LEŚNA, RYBNICKA 23-45, WĄSKA, WOLNOŚCI

13

721

1.1392

1

721

1

0

ZWONOWICE : DĘBOWA, JANKOWICKA, KAMIENIEC, KRASICKIEGO, LIPOWA, RUDZKA, SUMIŃSKA

14

667

1.0539

1

667

1

0

ZWONOWICE : BUCZKA, GASZOWICKA, OSIEDLE NA STOKU, PLEBISCYTOWA, SPORNA, STODOLSKA, WYZWOLENIA, ZWYCIĘSTWA

15

580

0.9164

1

580

1

0

ŻYTNA

9493

15

15

Komisarz Wyborczy w Katowicach dokonał podziału sołectwa Sumina na dwa okręgi wyborcze.

Sołectwo Lyski zostało podzielone na dwa okręgi wyborcze wzdłuż ulicy Rybnickiej i Sikorskiego, dzieląc sołectwo na części spójnie terytorialnie: północną i południową. Przy podziale Komisarz Wyborczy w Katowicach uwzględnił również stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej wyrażone w piśmie z dnia 5 listopada 2012 r. znak: ZPOW-703-38/12, przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami), iż zarówno wykładnia językowa, jak i funkcjonalna pojęcia „okręg wyborczy” wskazuje, że obszar, na którym tworzony jest okręg wyborczy jest spójny terytorialnie.

Liczba mieszkańców w utworzonych okręgach wyborczych jest do siebie zbliżona i zgodna z przepisami Kodeksu wyborczego.

Ponadto, uchwałą Nr RG.0007.11.2012 z dnia 27 lutego 2012 r. Rady Gminy Lyski nadano nazwę ulicy Ks. Pawła Hojki, oraz uchwałą Nr RG.0007.17.2012 z dnia 31 marca 2014 r. Rady Gminy Lyski nadano nazwę ulicy Na Kotowcu, co implikuje konieczność dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, poprzez zmienię opisu granicy okręgu wyborczego nr 7 i okręgu wyborczego nr 8.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od jego doręczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe