Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/821/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na obszarze gminy Dąbrowa Górnicza w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r.poz.594 z późn.zm.) oraz art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz.U z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Utworzyć dwa odrębne obwody do głosowania na obszarze gminy Dąbrowa Górnicza: pierwszy w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza, drugi w Domu Pomocy Społecznej.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych odrębnych obwodów głosowania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do niezwłocznego przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/821/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 3 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe