Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/822/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz 594 z późn. zm.) oraz art. 7a ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Ustanowić nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Przyznane nagrody stanowić mają wyraz uznania dla środowisk kulturalnych Dąbrowy Górniczej, indywidualnych twórców oraz osób prawnych.

§ 3. Zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/234/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 sierpnia 2007 roku z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/822/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 3 września 2014 r.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 2. 1. Nagrody mają charakter pieniężny i przyznawane są raz w roku budżetowym.

2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

- za całokształt działalności,

- za szczególne jednorazowe osiągnięcie.

3. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym zamieszkałym w Dąbrowie Górniczej oraz osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz grupowe i mogą je otrzymać w szczególności: animatorzy, społecznicy, zespoły, grupy artystyczne oraz inne podmioty profesjonalnie bądź amatorsko związane z działalnością kulturalną.

§ 4. 1. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

2. Nagroda za jednorazowe szczególne osiągnięcie tej samej osoby lub grupy osób może być przyznana co roku. Za to samo osiągnięcie można otrzymać nagrodę tylko jeden raz.

3. Wniosek o przyznanie nagrody może być rozpatrywany tylko w jednej kategorii.

§ 5. W przypadku zgłoszenia do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury osoby zatrudnionej w instytucji kultury, Komisja Regulaminowa może rozpatrywać wniosek pod warunkiem, że osiągnięcie z którym kandydat ubiega się o nagrodę, nie jest tożsame w całości lub w części z zakresem jego służbowych obowiązków.

§ 6. Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

a) instytucje kultury;

b) związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki;

c) Radni.

§ 7. 1. Wniosek, na którym należy dokonywać zgłoszenia, powinien zawierać:

a) dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe.

b) informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana lub informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,

c) uzasadnienie wniosku wskazujące na dorobek i osiągnięcia kandydata, charakter i rangę jego działalności,

d) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody i wyróżnienia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 udostępniony jest na BIP oraz w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

3. Formularz wniosku zostanie określony odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 8. 1. Wniosek składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 w terminie do dnia 20 października każdego roku.

2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia po terminie;

b) cofnięcia przez wnioskodawcę;

c) rezygnacji kandydata;

d) braków formalnych.

§ 9. 1. Nagrody przyznaje Komisja Regulaminowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

2. Komisja Regulaminowa liczy 7 członków.

3. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 10. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja Regulaminowa kieruje się następującymi kryteriami:

a) działalnością o zasięgu:

- lokalnym,

- ogólnopolskim,

- międzynarodowym.

b) znaczeniem dla rozwoju promocji kultury,

c) znaczeniem dla edukacji kulturalnej,

d) znaczeniem dla rozwoju  twórczości artystycznej.

2. Kandydaci ubiegający się o nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie  twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury powinni się wykazać:

a) realizowaniem działań z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza, na najwyższym poziomie artystycznym;

b) posiadaniem udokumentowanych osiągnięć w reprezentowanej przez siebie dziedzinie kultury: w szczególności nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim, a także ogólnopolskim i międzynarodowym;

c) czynnym  uczestnictwem w licznych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta i poza jego granicami.

§ 11. Do zadań komisji należy:

1. Rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich wniosków.

2. Wyłonienie osoby laureata lub laureatów w każdej kategorii.

3. Ustalenie wysokości nagród pieniężnych dla wyłonionych laureatów w ramach środków budżetowych zaplanowanych w danym roku budżetowym na nagrody w budżecie miasta w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

4. Komisja Regulaminowa ma prawo do nie przyznania żadnej nagrody.

§ 12. 1. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ¾ członków Komisji Regulaminowej.

2. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

3. Decyzja o wyłonionych laureatach jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13. Wręczenie nagród w dziedzinie kultury będzie miało miejsce na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej lub w trakcie znaczącej dla miasta imprezy kulturalnej.

§ 14. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do wiadomości publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe