Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/823/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/112/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku poz. 7936, z późn. zm.) wprowadzić następującą zmianę: §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Liczba miejsc w „Żłobku” wynosi 172, w tym 28 miejsc w filii..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe