Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 214/XXXVI/2014 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 8 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) - na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 91/XVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej uchwałą Nr 178/XXXI/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku, w związku z utworzeniem nowych ulic, w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się opis granic okręgów wyborczych, poprzez dodanie w załączniku Nr 1 do uchwały:

1. w okręgu wyborczym Nr 7 po słowie „Dębowa” dodać „Spacerowa”,

2. w okręgu wyborczym Nr 11 po słowie „Złote Dęby” dodać „Cisowa”,

3. w okręgu wyborczym Nr 12 po słowie  „parzyste” dodać „Jaśminowa”,

§ 2.

Podział Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiemica Polska.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 214/XXXVI/2014
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 8 września 2014 r.

Podział Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze jednomandatowe

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Kamienica Polska,
ulice: Domagalskiej, Ferensa,
Konopnickiej od nr 1 do 57 - nieparzyste
i od nr 2 do nr 64 - parzyste, Osiedlowa

1

2

Sołectwo Kamienica Polska,
ulica Konopnickiej od nr 59 do 135 – nieparzyste
i od nr 66 do nr 224 – parzyste

1

3

Sołectwo Kamienica Polska,
ulice: Jastrzębska, Konopnickiej od nr 137 do nr 225 – nieparzyste i od nr 226 do nr 350 – parzyste, Kościuszki

1

4

Sołectwo Kamienica Polska,
ulice: Apteczna, Konopnickiej od nr 225A do nr 265 - nieparzyste i od nr 352 do nr 402 parzyste
Kopalniana, Magazynowa, Południowa, Wspólna

1

5

Sołectwo Kamienica Polska,
Podlesie
Romanów

1

6

Sołectwo Osiny
ulica Częstochowska od nr 1 do nr 163 - nieparzyste
i od nr 2 do nr 162 - parzyste

1

7

Sołectwo Osiny
ulice: Częstochowska od nr 165 do nr 205 - nieparzyste
i od nr 164 do nr 212 - parzyste
Górnicza, Leśna, Jasna, Osiedlowa, Strażacka, Szkolna, Spacerowa, Dębowa

1

8

Sołectwo Rudnik Wielki
ulice: Cicha, Modrzewiowa, Nowa, Rzeczna, Słoneczna
od nr 1 do nr 113 – nieparzyste i od nr 2 do nr 116 – parzyste
Sosnowa

1

9

Sołectwo Rudnik Wielki
ulice: Brzozowa, Gajowa, Parkowa,
Słoneczna od nr 115 do nr 223 - nieparzyste
i od nr 118 do nr 248 - parzyste

1

10

Sołectwo Wanaty
ulice: Boczna, Topolowa, Warszawska, Wierzbowa

1

11

Sołectwo Wanaty
ulice: Karoliny, Klonowa, Osińska, Spokojna, Złote Dęby, Cisowa

1

12

Sołectwo Zawada
ulica Długa od nr 1 do nr 187- nieparzyste
i od nr 2 do nr 174 - parzyste
Jaśminowa

1

13

Sołectwo Zawada
ulice: Akacjowa, Botaniczna, Krótka, Leśna, Złote Dęby
Kolonia Klepaczka
ulice: Polna, Transportowa, Zielona

1

14

Sołectwo Zawisna
- od nr 1 do nr 99- nieparzyste
i od nr 2 do nr 68A - parzyste

1

15

Sołectwo Zawisna
- od nr 101 do nr 177 - nieparzyste
i od nr 70 do nr 164 - parzyste

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe