Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr WO.031.3.16.2014 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 18 lipca 2014r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny

Zawarte w dniu 18.07.2014 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

Iwonę Krupę – Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,

Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty,

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,

a

Gminą  Chorzów, reprezentowaną przez:

Wiesława Ciężkowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta

Sylwię Lukoszek – Naczelnika Wydziału Edukacji

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza
na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)

ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Chorzów zobowiązuje się do zwrotu Gminie Dąbrowa Górnicza części dotacji
przekazywanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Chorzów, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wyliczonej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

2. Gmina Chorzów, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Kwotę dotacji należnej dla Gminy Dąbrowa Górnicza ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako 75% wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji w 2014 roku wynosi 311,12 zł (trzysta jedenaście złotych 12/100).

2. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Dąbrowa Górnicza, o której mowa
w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.

3. Gmina Chorzów zobowiązuje się przekazać miesięczne kwoty dotacji, o której mowa
w ust. 1 na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank SA, nr : 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

4. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniające zmiany stawek w trakcie trwania porozumienia, zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3, zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3. Gmina Dąbrowa Górnicza będzie przekazywała Gminie Chorzów pisemną informację
do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion
i nazwisk oraz adresów zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Dąbrowa Górnicza
na podstawie wniosków o dotacje złożone przez organy prowadzące przedszkola.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. 1. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów
podpisanych przez obie strony.

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2014 roku.

2. Porozumienie zawarto na czas określony od dnia 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Zastępca Prezydenta Miasta


Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Edukacji


Sylwia Lukoszek


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.3.16.2014
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Porozumienia Nr WO.031.3.16.2014 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie  zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe