Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Bobrowniki

z dnia 10 czerwca 2014r.

z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r,. poz.594 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2013 r. zgodnie z załącznikami od 1 do15.

Wójt Gminy Bobrowniki


Arkadiusz Ziemba


Załącznik nr 1 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013


Załącznik nr 10 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Realizacja programów wieloletnich 2013


Załącznik nr 2 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik nr 3 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik nr 4 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3,3a,3b


Załącznik nr 5 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik nr 6 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik nr 7 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik nr 8 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik nr 9 do Sprawozdania dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe