Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/372/14 Rady Gminy Brenna

z dnia 11 września 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata 2015-2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4,5
i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach puplicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 3 i art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXII/361/14 Rady Gminy Brenna z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna", po dokonaniu zgłoszenia projektu Regulaminu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na wniosek Wójta, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Regulamin realizacji „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata 2015-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/372/14
Rady Gminy Brenna
z dnia 11 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe