Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/184/2014 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 465).  

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określić wzory formularzy które podatnicy zobowiązani są do składania w   terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe:  

1)   Osoby fizyczne - informacji o   lasach sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały,  

2)   Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w   tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a   także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XII/51/2011 z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie wzorów informacji i   deklaracji na podatek leśny opublikowana w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 310 poz. 5311 z   dnia 15 grudnia 2011 roku.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/184/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o   lasach  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/184/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek leśny  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe