Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 403(LII)14 Rady Gminy Poraj

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym utworzonym przez Gminę Poraj.

§ 2. Za pobyt dziecka przebywającego w Żłobku, utworzonym przez Gminę Poraj wnoszone są następujące opłaty:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku,

2) opłatę za wyżywienie dziecka.

§ 3. 1. W Żobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.

2. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wynosi 200 miesięcznie.

§ 4. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi 5 zł.

§ 5. W przypadku gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 zmniejsza się o 20 % za każde dziecko.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 390(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj


Katarzyna Kaźmierczak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwa ł y Rady Gminy Poraj w sprawie ustalenia wysoko ś ci op ł at za pobyt dziecka w Żł obku Gminnym w Ż arkach Letnisku

Celem uchwały jest określenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Ustawodawca wskazał radę gminy jako organ uprawniony do ustalenia wysokości opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku.

Na podstawie art. 58 ust 1, ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235Z ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Natomiast art. 59 tejże ustawy stanowi, że opłaty te wnoszone są na rzecz gminy.

Na kwotę odpłatności za pobyt dziecka w żłobku składają się koszty organizacji pobytu dziecka w żłobku: tj. opieka pielęgnacyjna, wychowawcza i, edukacyjna, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dzieci i uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny oraz koszty jego wyżywienia.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie proponowanej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe