Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/40/2014 Rady Gminy Rędziny

z dnia 18 września 2014r.

sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz.594 z póżn. zm.) oraz art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe