| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Miasta Imielin

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie nadania tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Imielin" i "Zasłużonego dla Miasta Imielin"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Ustanawia się tytuły:

1. „Honorowy Obywatel Miasta Imielin”

2. „Zasłużony dla Miasta Imielin”.

§ 2. 1. Przyjąć Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjąć Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin” stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/57/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 27 listopada 1995 roku w sprawie przyjęcia zasad nadawania tytułu Zasłużonego Obywatela.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/299/2014
Rady Miasta Imielin
z dnia 24 września 2014 r.

Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Imielin”

§ 1. 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Imielin" jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług na rzecz mieszkańców i Miasta Imielin. Tytuł nadaje Rada Miasta Imielin w drodze uchwały.

2.Tytuł może być nadawany zarówno mieszkańcom Miasta Imielin, jak i osobom nie mieszkającym w Imielinie, obywatelom polskim i cudzoziemcom.

3. Tytuł przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz obywateli i Miasta Imielin, wniesienie istotnego wkładu w jego rozwój, promocję na terenie kraju i za granicą. Tytuł przyznawany jest również za osiągnięcia naukowe, gospodarcze, kulturalne, sportowe, powiązane z wieloletnią dbałością o dobre imię Miasta Imielin.

4. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Imielin" może być nadawany tej samej osobie tylko raz.

§ 2. Z inicjatywą przyznawania tytułu mogą występować:

1. Burmistrz Miasta,

2. Przewodniczący Rady Miasta Imielin,

3. Komisje Rady.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu należy składać Przewodniczącemu Rady Miasta Imielin.

2. Pisemny wniosek powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata - imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

- określenie zasług, uzasadniających nadanie tytułu.

3. Wniosek przedkłada Radzie Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii stałych komisji Rady Miasta Imielin.

§ 4. 1. Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Imielin" następuje podczas uroczystej sesji Rady Miasta Imielin.

2. Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje:

1) akt nadania,

2) pamiątkowy medal.

3. Osoby otrzymujące tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” dokonują wpisu do Kroniki Miasta Imielin.

4. Wizerunki osób wyróżnionych tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" umieszczone będą w Galerii Honorowych i Zasłużonych dla Miasta Imielin w Urzędzie Miasta.

§ 5. Wyróżnieni tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w sesjach Rady Miasta Imielin oraz uroczystościach miejskich.

§ 6. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” na wniosek podmiotów wymienionych w §2 w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w wynikuwprowadzenia w błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/299/2014
Rady Miasta Imielin
z dnia 24 września 2014 r.

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin”

§ 1. 1. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Imielin" jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób, które poprzez swoją działalność zawodową, społeczną oraz popularyzację dorobku i wiedzy szczególnie zasłużyły się Miastu Imielin i jego mieszkańcom, przyczyniając się do wspólnego dobra, rozwoju i promocji Miasta.

2. Tytuł może być nadawany również osobom, które wykazały się niezwykłą odwagą niosąc pomoc w stanach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

3. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Imielin" można nadawać także osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji Miasta Imielin.

4. Tytuł nadaje Rada Miasta Imielin w drodze uchwały.

§ 2. Z inicjatywą przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin" mogą występować:

1. Burmistrz Miasta,

2. Przewodniczący Rady Miasta Imielin,

3. Komisje Rady,

4. Organizacje pozarządowe zrzeszające co najmniej 50 członków w dniu składania wniosku.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu należy składać Przewodniczącemu Rady Miasta Imielin.

2. Pisemny wniosek o nadanie tytułu dla osoby fizycznej powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata - imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

- określenie zasług, uzasadniających nadanie tytułu.

3. Wniosek o nadanie tytułu osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom powinien zawierać: nazwę, siedzibę, charakterystykę działalności oraz uzasadnienie wniosku.

4. Wniosek przedkłada Radzie Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii stałych komisji Rady Miasta Imielin.

§ 4. 1. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin" następuje podczas uroczystej sesji Rady Miasta Imielin lub w trakcie innej uroczystości odbywającej się na terenie Miasta Imielin.

2. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania i pamiątkowy medal „Zasłużony dla Miasta Imielin" .

§ 5. 1. Wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Miasta Imielin" mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w sesjach Rady Miasta Imielin oraz uroczystościach miejskich.

2. Wizerunki osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Miasta Imielin" umieszczone będą w Galerii Honorowych i Zasłużonych dla Miasta Imielin w Urzędzie Miasta.

§ 6. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin" na wniosek podmiotów wymienionych w § 2 w razie stwierdzenia, że nadanie nastapiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »