| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 51.390.2014 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmienionej uchwałą nr 39.278.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 września 2013 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 403 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 140, poz. 2646), zmienionej uchwałą nr 39.278.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5845) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:             
" § 2.

1. Dotacji z budżetu miasta udziela się na realizację inwestycji z zakresu:

1) gospodarki odpadami - likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

2) ochrony powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez: podłączenie budynku mieszkalnego do sieci c.o., zakup niskoemisyjnych kotłów grzewczych oraz innych źródeł ciepła, stanowiących źródła ogrzewania w budynkach przeznaczonych na cele mieszkalne.

2. Dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela się osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie Miasta Rydułtowy. W przypadku, gdy tytułu prawnego nie stanowi własność lub współwłasność, do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości.

3. Dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, udziela się osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny (własność, współwłasność) do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie Miasta Rydułtowy.",

2) w § 1 Regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Do korzystania z dotacji celowej uprawnione są osoby fizyczne oraz inne podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, posiadające tytuł prawny do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie Miasta Rydułtowy, na którym będzie realizowana inwestycja, polegająca na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu. W przypadku, gdy tytułu prawnego nie stanowi własność lub współwłasność, do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości.",

3) wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (osoby fizyczne) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Wnioski złożone, a nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na podstawie jej przepisów.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51.390.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 25 września 2014 r.

Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła

Rydułtowy, dnia..............................

…………………………………………....

Imię i nazwisko

…………………………………………....

Adres

…………………………………………....

Numer tel.

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wymianie starego źródła ciepła w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym* zlokalizowanym przy
ul. .................................................. nr domu/nr lokalu mieszkalnego* ................................... w Rydułtowach.

1. Budynek został zasiedlony w ................... roku/lokal mieszkalny zamieszkuję od roku*................................

2. W ramach przedmiotowej inwestycji zobowiązuję się wymienić stare źródło ciepła i planuję dokonać zakupu:

rodzaj nowego źródła ciepła1......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Posiadam stare urządzenie grzewcze typu:.............................................................. o mocy: .....................

4. Oświadczam, iż:

• Nowe źródło ciepła nie było dotychczas eksploatowane.

• Wymieniane źródło ciepła będzie podstawowym źródłem ogrzewania w budynku.

• Posiadam podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których budynek jest podłączony do kanalizacji sanitarnej lub wyposażony w przydomową oczyszczalnię ścieków).

• Nie posiadam zaległości z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Rydułtowy.

• Nie korzystałem(łam) w okresie 10 lat z dotacji Urzędu Miasta na wymianę źródła ogrzewania w ww. budynku/mieszkaniu* (dotacje GFOŚiGW, dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji).

• Zapoznałem się z treścią Regulaminu i zgadzam się z jego postanowieniami.

• Dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis w rozumieniu odrębnych przepisów.

5. Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miasta do przeprowadzenia kontroli zainstalowanego źródła ciepła w moim budynku/lokalu mieszkalnym*.

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu przyznanej dotacji w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki Regulaminu.

7. Do wniosku dołączam dokumenty wymienione w Regulaminie.

……………………………….........

Podpis wnioskodawcy


Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

1 kocioł węglowy retortowy, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, przyłącze c. o., urządzenie wykorzystujące energię odnawialną


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 51.390.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 25 września 2014 r.

Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (osoby fizyczne)

Rydułtowy, dnia..........................

…..............................................................

Imię i nazwisko

…..............................................................

Adres

…..............................................................

Telefon

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zwracam się z prośbą o udzielenie w .............. roku dotacji na realizację inwestycji polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Budynek, który planuje się objąć inwestycją jest zlokalizowany na nieruchomości położonej przy ul. .................................................................. w Rydułtowach.

1. Rodzaj wyrobu, który zawiera azbest i jego umiejscowienie* .........................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Orientacyjna ilość (m2): .............................................................................................................................

3. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest**:...........................................................

.................................................................................................................................................................…

....................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na terenie Miasta Rydułtowy, na którym będzie realizowana inwestycja.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu i zgadzam się z jego postanowieniami.

Oświadczam, iż udzielona dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis w rozumieniu odrębnych przepisów.

..............................................................

Podpis wnioskodawcy

Objaśnienia do wniosku

*przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację: płyty azbestowo-cementowe płaski stosowane w budownictwie, płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa przy określaniu umiejscowienia należy stosować następującą klasyfikację: pokrycie dachowe, płyty elewacyjne, otuliny

** np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 51.390.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 25 września 2014 r.

Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku)

Rydułtowy, dnia..........................

….....................................................................

Nazwa podmiotu

….....................................................................

Adres

….....................................................................

Telefon

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zwracam się z prośbą o udzielenie w .................... roku dotacji na realizację inwestycji polegającej, na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Budynek, który planuje się objąć inwestycją jest zlokalizowany na nieruchomości położonej przy ul. .................................................................. w Rydułtowach.

1. Rodzaj wyrobu, który zawiera azbest i jego umiejscowienie*..........................................................................

................................................................................................................................................................

2. Orientacyjna ilość (m2): ..............................................................................................................................

3. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest**: ..........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na terenie Miasta Rydułtowy, na którym będzie realizowana inwestycja.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu i zgadzam się z jego postanowieniami.

Oświadczam, iż udzielona dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis w rozumieniu odrębnych przepisów.

....................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji podmiotu

Objaśnienia do wniosku:

*przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację: płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa przy określaniu umiejscowienia należy stosować następującą klasyfikację: pokrycie dachowe, płyty elewacyjne, otuliny

** np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »