| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 211/2014 Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 25 września 2014r.

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy: Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. św. Kingi 1, NIP: 646-288-76-44, REGON: 276255192, reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz-Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik-Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

zwanym w dalszej części „Przekazującym”

a
Miastem Imielin z siedzibą w Imielinie (41-407) przy ul. Imielińska 81, NIP: 222-00-41-485, REGON: 272586874, reprezentowaną przez Zarządcę drogi, którą reprezentuje:

1. Jan Chwiędacz-Burmistrz Miasta Imielin,


zwanym w dalszej części „Przejmującym”


W celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Imielin strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), powierza Burmistrzowi Miasta Imielin prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Miasta Imielin.

2. Do zakresu, o którym mowa w ust. 1 w szczególności należy:

1) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, jezdni, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą – III standard - załącznik nr 1;

2) pozimowe oczyszczanie dróg, polegające na:

a) usunięciu kruszywa służącego do uszorstnienia ubitego śniegu,

b) uprzątnięciu ewentualnie złożonych na poboczach dróg materiałów uszorstniających,

c) oczyszczaniu zatkanych kratek ściekowych oraz przykanalików.

3) oczyszczanie dróg, o którym mowa w pkt. 2 wykonywane będzie raz w roku po zakończeniu kalendarzowej zimy, jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia zakończenia "akcji zima".

3. Drogi powiatowe będą ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

4. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Imielin określony jest w załączniku
nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. "Przejmujący" wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu.

2. Ze strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

3. W ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu albo osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzać bieżącą kontrolę realizacji zadań objętych porozumieniem.

4. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania porozumienia "Przekazujący" poniesie szkodę, "Przejmujący" zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności "Przejmującego" wynikającej wprost z przepisów prawa.

§ 3. 1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w kwocie, wynikającej z iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i wskaźnika "n".

2. Wskaźnik "n", o którym mowa w ust. 1 na IV kwartał 2014 roku, na rok 2015 i 2016 oraz na okres od  01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, co stanowić będzie łączną w wymienionych latach kwotę w wysokości 139 188,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem w poszczególnych latach wynosić będzie:

1) w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

2) w 2015 roku - 46 396,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

a) za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. - 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),

b) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

3) w 2016 roku - 46 396,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

a) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. - 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),

b) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. - 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

4) w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

3. Dotację, o której mowa w ust. 1 "Przejmujący" będzie otrzymywał od "Przekazującego" zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - do 31.10.2014 r. w wysokości 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

2) za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. - do 15.01.2015 r. w wysokości 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100);

3) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - do 31.10.2015 r. w wysokości 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

4) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. - do 15.01.2016 r. w wysokości 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100);

5) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. - do 31.10.2016 r. w wysokości 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

6) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.01.2017 r. w wysokości 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

§ 4. 1. Dotację, o której mowa w § 3 należy wykorzystać zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - do 31.12.2014 r.;

2) za 2015 rok - do 31.12.2015 r.;

3) za 2016 rok - do 31.12.2016 r.;

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 30.04.2017 r.

2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót i otrzymanej dotacji celowej „Przejmujący" przedłoży "Przekazującemu" zgodnie z niżej podanymi terminami oraz ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.- do 31.01.2015 r.;

2) za 2015 rok - do 31.01.2016 r.;

3) za 2016 rok - do 31.01.2017 r.;

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.05.2017 r.

3. "Przejmujący" przedkłada potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur (wraz z załącznikami) potwierdzających wykonane roboty stanowiących podstawę rozliczenia oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonane roboty.

4. W przypadku niewykonania w danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała część dotacji podlega zwrotowi zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - do 31.01.2015 r.;

2) za 2015 rok - do 31.01.2016 r.;

3) za 2016 rok - do 31.01.2017 r.;

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.05.2017 r.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

6. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona.

§ 5. Utrzymanie dróg na podstawie niniejszego porozumienia realizowane będzie od dnia 1 października
2014 r. do 30 kwietnia 2017 r.

§ 6. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron.

W załączeniu:

1. Standard utrzymania dróg w okresie zimowym - załącznik nr 1

2. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Imielin - załącznik nr 2

3. Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego robót i przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy - załącznik nr 3

Strona PrzekazującaStrona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


Jan Chwiędacz


Załącznik nr 1 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychSTANDARD UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM

Lp.

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

1

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6
godz.


Załącznik nr 2 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychWYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA IMIELIN

Lp.

Nr drogi

Nazwa ulicy

Długość km.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5914S
5915S
5916S
5918S
5918S
5923S

ul. Brata Alberta
ul. Podmiejska
ul. Satelicka
ul. Nowozachęty
ul. Zachęty
ul. Dzikowa

2,351
1,645
4,300
2,632
1,213
1,115

Razem

13,256


Załącznik nr 3 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychWZÓR


ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE ROBÓT I PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA DANY ROK BUDŻETOWY

Lp.

Rodzaje wykonanych robót oraz okres ich wykonania

Ilość zrealizowanych robót bądź zakupionych materiałów*

Nr faktury

Data wystawienia faktury

Data zapłacenia faktury

Wartość
w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

RAZEM


Sporządził:Zatwierdził:

Data i podpis:Data i podpis:


* należy np.: podać ilość przejechanych dróg w km, czas pracy zatrudnionych pracowników w roboczogodzinach, ilość zakupionego materiału w kg, ilość trybów czynnych, biernych, oczekiwania oraz ewentualne dodatkowe prace.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »