Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 6056) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 643);

2) Uchwałą Nr XLI/408/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 1980);

3) Uchwałą Nr XLIV/433/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 3597).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 Uchwały Nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 643), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 28 lutego 2014r.;

2) § 3 Uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 1980), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2014r.;

3) § 3 Uchwały Nr XLIV/433/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 3597), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XVI/182/2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku


w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się statut samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wraz z wejściem w życie statutu, o którym mowa w § 1, dotychczasowy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” będzie funkcjonował pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 3. Traci moc dotychczasowy statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2012r.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/182/2012                               Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 r.

STATUT
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
(TEKST JEDNOLITY)
MISJA
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
„DOBRO I ZDROWIE PACJENTA NASZYM CELEM NADRZĘDNYM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

2) Uchwały Nr X/124/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”;

3) niniejszego statutu;

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla funkcjonowania i działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jest Powiat Wodzisławski jako jednostka samorządu terytorialnego.

2. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej „Zakładem”, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z zasadami określonymi właściwymi przepisami prawa.

3. Zakład działa pod nazwą: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 3. 1. Siedziba Zakładu mieści się w Wodzisławiu Śląskim.

2. Wykaz przedsiębiorstw z komórkami organizacyjnymi, w których prowadzona jest działalność Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

3. Powołanie nowych bądź likwidacja istniejących przedsiębiorstw z komórkami organizacyjnymi wymaga zmiany statutu.

§ 4. Zakład swoją działalnością obejmuje w szczególności mieszkańców:

1) Powiatu Wodzisławskiego tj. gmin: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Pszów, Radlin, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana;

2) Powiatu Rybnickiego: gminy Jejkowice, części gminy Lyski, tj. miejscowości: Lyski, Sumina, Nowa Wieś, Dzimierz, Pstrążna i Bogunice, części gminy Gaszowice, tj. miejscowości: Gaszowice, Piece, Łuków, Czernica i Szczerbice;

3) Powiatu Raciborskiego: części gminy Kornowac, tj. miejscowości: Kornowac, Rzuchów i części miejscowości Pogrzebień.

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 5. 1. Podstawowym celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób, w szczególności wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie medycznych świadczeń stacjonarnych w zakresie:

a) chorób wewnętrznych,

b) neonatologii,

c) pediatrii,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

f) ginekologii i położnictwa,

g) anestezjologii i intensywnej terapii,

h) neurologii,

i) leczenia udarów,

j) dermatologii,

k) rehabilitacji,

l) geriatrii;

2) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:[1])

a) gastroenterologii,[2])

b) kardiologii,

c) ginekologii,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

f) preluksacji,

g) okulistyki,

h) urologii,

i) dermatologii,

j) proktologii,

k) onkologii,

l) geriatrii,

m) chorób zakaźnych,

n) neurologii dla dzieci;

3) udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz doraźnej pomocy medycznej (zespoły ratownictwa medycznego, zespoły wyjazdowe);

4) wykonywanie badań diagnostycznych w pracowniach diagnostyki obrazowej RTG, USG, pracowni diagnostyki mikrobiologicznej i innych pracowniach: EEG, EKG, endoskopii, spirometrii, audiometrii i anatomopatologii;

5) wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy;

6) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;

7) profilaktyka i promocja zdrowia;

8) wykonywanie zadań podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

9) realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowujących do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa.

§ 7. Świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 6 udzielają:

1) w zakresie lecznictwa stacjonarnego:

a) Szpital w Rydułtowach,

b) Szpital w Wodzisławiu Śląskim;

2) w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

a) poradnie specjalistyczne w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,

b) pracownie diagnostyczne w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim;

3) w zakresie ratownictwa medycznego:

a) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach,

b) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

§ 8. Wykonując zadania statutowe Zakład może współdziałać z:

1) innymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne;

2) państwową inspekcją sanitarną;

3) organami administracji publicznej;

4) samorządami zawodów medycznych i związkami zawodowymi działającymi na terenie Zakładu;

5) organizacjami społecznymi;

6) organami sprawiedliwości, Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej.

III. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAK Ł ADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor jako kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;

2) Rada Społeczna.

§ 10. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony zastępca ds. lecznictwa lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora.

3. Zastępców Dyrektora zatrudnia Dyrektor.

§ 11. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1) zastępców dyrektora d/s lecznictwa,

2) zastępcy dyrektora d/s techniczno- eksploatacyjnych;

3) naczelnych pielęgniarek;

4) głównego księgowego;

5) kierowników komórek organizacyjnych.

§ 12. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym Podmiotu tworzącego;

2) doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Wodzisławskiego.

3. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – Starosta Powiatu Wodzisławskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Śląskiego oraz czterej przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, z tym, że Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady, nie dłużej jednak, niż 3 miesiące po upływie kadencji.

5. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji,

2) wniosku podmiotu, którego członek był przedstawicielem,

3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek:

a) utraty zdolności do czynności prawnych,

b) zakazu wykonywania funkcji publicznych,

c) długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

6. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem kadencji Rady podmiot tworzący powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady Społecznej pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.

§ 13. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu;

e) (uchylony);

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 14. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 15. 1. Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska :

1) podległe Dyrektorowi:

a) zastępcy dyrektora d/s lecznictwa (w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim),

b) zastępca dyrektora d/s techniczno- eksploatacyjnych,

c) naczelne pielęgniarki (w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim),

d) główny księgowy,

e) dział służb pracowniczych,

f) kancelaria i sekretariat dyrektora,

g) pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością,

h) biuro prawne,

i) dział informatyki,

j) dział zamówień publicznych i zaopatrzenia,

k) inspektorzy d/s bhp (w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim),

l) inspektor d/s obronności,

m) inspektor d/s p. pożarowych,

n) specjalista ds. kontroli wewnętrznej;

2) podległe Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa w Wodzisławiu Śląskim:

a) Szpital w Wodzisławiu Śląskim,

b) zespół poradni specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim,

c) pracownie diagnostyczne w Wodzisławiu Śląskim,

d) pracownia diagnostyki mikrobiologicznej,

e) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim,

f) apteka szpitalna,

g) dział organizacji i nadzoru, statystyki medycznej i współpracy z NFZ,

h) specjaliści ds. epidemiologii,

i) sterylizatornia,

j) (uchylony);

3) podległe Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa w Rydułtowach:[3])

a) Szpital w Rydułtowach,

b) zespół poradni specjalistycznych w Rydułtowach,

c) pracownie diagnostyczne w Rydułtowach,

d) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach,

e) specjalista ds. epidemiologii,

f) sterylizatornia,

g) dział medycyny pracy,

h) dział farmacji szpitalnej;

4) podległe Z-cy Dyrektora d/s techniczno – eksploatacyjnych:

a) działy techniczne w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,

b) kierownik brygady sprzątającej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,

c) sekcje żywienia w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim;

5) podległy głównemu księgowemu:

a) dział księgowo-finansowy,

b) sekcja księgowości finansowej i majątkowej,

c) sekcja planowania i analizy kosztów,

d) sekcja rachuby.

2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

2) Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

3) Plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.

2. Zakład jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 17. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej, w tym szczególności:

1) z kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z:

a) organami administracji publicznej,

b) osobami objętymi ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne,

c) instytucjami ubezpieczeniowymi,

d) zakładami pracy, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami np.: fundacjami, stowarzyszeniami itp.,

e) innymi podmiotami leczniczymi,

f) osobami fizycznymi nie objętymi ubezpieczeniem zdrowotnym lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia;

3) ze środków publicznych na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocję zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

4) z prowadzenia innej niż działalność lecznicza np.: wynajmu i dzierżawy lokali i urządzeń, usług parkingowych, odsprzedaży likwidowanych składników majątkowych, reklamy, usług kserograficznych, pobierania opłaty hotelowej za towarzyszenie pacjentom w oddziale;

5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

6) z otrzymanych środków publicznych;

7) na realizacje zadań programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zakład zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, której koszty ponosi samodzielnie.

3. Wszelkie uzyskane przychody Zakład przeznacza na działalność statutową.

4. Zakład może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

6. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

7. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.

V. POSTANOWIENIA KO Ń COWE

§ 18. Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu Wodzisławskiego.

§ 19. Statut wchodzi w życie wraz z datą określoną w uchwale Podmiotu tworzącego.


Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI
STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ[4])

1. Szpital w Rydułtowach, 44 – 280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:

1) Izba Przyjęć:

a) Ogólna,

b) Pediatryczna,

c) Ginekologiczno-Położnicza,

d) Internistyczna,

e) Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć,

f) Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;

2) Ambulatorium Ogólne;

3) Oddział Chorób Wewnętrznych I - 41 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;

4) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 50 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

a) Pododdział Geriatryczny - 18 łóżek;

5) Oddział Pediatryczny - 52 łóżka, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

a) Pododdział Patologii Noworodka - 4 łóżka;

6) Oddział Chirurgiczny Ogólny - 44 łóżka;

7) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - 24 łóżka;

8) Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 58 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

9) Oddział Neonatologiczny - 23 łóżka;

10) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 4 łóżka;

11) Oddział Rehabilitacyjny - 25 łóżek;

12) Blok operacyjny;

13) Trakt porodowy;

14) Dział farmacji szpitalnej;

15) Sterylizatornia;

16) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 1;

17) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 2;

18) Pracownia diagnostyki obrazowej USG;

19) Pracownia endoskopii;

20) Pracownia anatomopatologii.

2. Szpital w Wodzisławiu Śląskim, 44 – 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:

1) Izba Przyjęć;

2) Izba Przyjęć - II;

3) Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;

4) Ambulatorium Ogólne;

5) Oddział Chorób Wewnętrznych I - 50 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

6) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 33 łóżka, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;

7) Oddział Chirurgiczny Ogólny - 50 łóżek;

8) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - 33 łóżka;

9) Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 50 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

10) Oddział Pediatryczny - 17 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

11) Oddział Neonatologiczny - 19 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

12) Oddział Neurologiczny - 14 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

13) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 6 łóżek;

14) Oddział Rehabilitacyjny               - 24 łóżka;

15) Oddział Dermatologiczny - 20 łóżek;

16) Oddział Udarowy - 16 łóżek;

17) Blok operacyjny;

18) Trakt porodowy;

19) Apteka szpitalna;

20) Sterylizatornia;

21) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG;

22) Pracownia diagnostyki obrazowej USG;

23) Pracownia diagnostyki obrazowej USG - II;

24) Pracownia EKG;

25) Pracownia EEG;

26) Pracownia endoskopii;

27) Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164;

28) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej.

3. Zespół Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:

1) Poradnia Gastroenterologiczna;

2) Poradnia Kardiologiczna;

3) Poradnia Onkologiczna;

4) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;

5) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

6) Poradnia Proktologiczna;

7) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;

8) Poradnia Preluksacyjna;

9) Poradnia Okulistyczna;

10) Poradnia Urologiczna;

11) Poradnia Geriatryczna;

12) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastroenterologicznej;

13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej;

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

15) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej;

16) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Preluksacyjnej;

17) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej;

18) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

19) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

20) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;

21) Dział Medycyny Pracy – Poradnia Medycyny Pracy;

22) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;

23) Pracownia EKG;              

24) Pracownia EEG;

25) Pracownia Audiometrii;

26) Pracownia Spirometrii.

4. Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, 44- 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164:

1) Poradnia Kardiologiczna;

2) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;

3) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

4) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;

5) Poradnia Preluksacyjna;

6) Poradnia Dermatologiczna;

7) Poradnia Chorób Zakaźnych;

8) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;

9) Poradnia Urologiczna;

10) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;

11) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

12) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Neurologicznej dla Dzieci;

15) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

16) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Zakaźnych;

17) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;

18) Poradnia onkologiczna.

5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy,

ul. Plebiscytowa 47:

1) Zespół transportu sanitarnego;

2) Zespół ratownictwa medycznego podstawowy;

3) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.

6. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:

1) Zespół transportu sanitarnego;

2) Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe;

3) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.


Załącznik Nr 2 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH
I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM[5])

infoRgrafika


[1]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a Uchwały Nr XXXIX/394/2014  Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 643), która weszła w życie z dniem 28.02.2014r.;

[2]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/433/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 3597), która weszła w życie w dniu 22.07.2014r.;

[3]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b Uchwały Nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 643), która weszła w życie z dniem 28.02.2014r.

[4]) Zmieniony przez: § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 643), która weszła w życie z dniem 28.02.2014r., § 1 Uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 1980), która weszła w życie w dniu 31.05.2014r., § 1 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/433/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 3597), która weszła w życie w dniu 22.07.2014r.

[5]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 643), która weszła w życie z dniem 28.02.2014r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe