Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/919/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach - etap I

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.), art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1:Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2:Przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) Rozdział 3:Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4:Zasady ochrony dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5:Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

6) Rozdział 6:Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

7) Rozdział 7:Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) Rozdział 8:Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) Rozdział 9:Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10) Rozdział 10:Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze planu nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 9,71 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 6,

e) główna oś kompozycyjna - ciąg pieszy (Aleja Dębów Pamięci) - do zachowania;

f) dobro kultury współczesnej - Kościół p.w. błogosławionej Karoliny Kózkówny;

2) informacyjne:

a) pomnik ofiar Katynia 1940,

b) istniejąca sieć wodociągowa,

c) istniejąca sieć ciepłownicza,

d) istniejąca sieć gazowa,

e) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

f) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

g) istniejąca sieć elektroenergetyczna.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2) teren - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) wysokość budynku - wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

4) wysokość zabudowy - wysokość obiektów budowlanych, w tym: wysokość budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub obiektu małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;

5) zieleń urządzona - zespoły zieleni ukształtowane w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów małej architektury, ciągów pieszych lub rowerowych;

6) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 12°.

§ 6

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1U – teren zabudowy usługowej;

2) 2US – teren sportu i rekreacji;

3) 3ZP, 4ZP – tereny zieleni urządzonej.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 7

Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem 1U ustala się:

1) przeznaczenie:

a) usługi w zakresie:

- kultu religijnego wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym i mieszkalnym dla potrzeb parafii,

- pomocy społecznej i inne usługi związane z działalnością parafii, w tym handlu detalicznego, gastronomii,

- oświaty i edukacji,

- kultury,

- sportu i rekreacji,

b) zabudowa zamieszkania zbiorowego w tym: hotel, dom pielgrzyma, dom rencisty,

c) zieleń urządzona;

d) parkingi terenowe i podziemne;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 50%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,5;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15 %;

6) geometria dachów budynków - indywidualna;

7) wysokość zabudowy - maks. 38 m, w tym wysokość:

a) budynku kościoła i dzwonnicy - maks. 33 m,

b) budynków nie wymienionych w lit. a - maks. 12 m;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14:

a) wysokość zabudowy - maks. 12 m, w tym wysokość budynków - maks. 7 m,

b) ustaleń, o których mowa w pkt. 2 – 7 nie stosuje się;

9) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 8

Dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego symbolem 2US ustala się:

1) przeznaczenie: terenowe urządzenia sportu i rekreacji;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 60 %;

3) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;

4) wysokość zabudowy – maks. 12 m;

5) zakaz realizacji pełnych ogrodzeń;

6) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 :

a) wysokość zabudowy - maks. 12 m, w tym wysokość budynków - maks. 7 m,

b) nie ustala się: intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachu.

§ 9

Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona towarzysząca budynkom usługowym zlokalizowanym na terenie 1U – przestrzeń publiczna;

2) zakaz zabudowy za wyjątkiem budowy: obiektów małej architektury, podziemnych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 60 %;

4) wysokość zabudowy – maks. 15 m;

5) dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych, wyłącznie dla obsługi czasowych imprez okolicznościowych;

6) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej:

a) nakaz stosowania w zagospodarowaniu terenu jednorodnych stylowo elementów małej architektury, a zwłaszcza oświetlenia, ławek, akcentów plastycznych,

b) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 10

Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem 4ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona – przestrzeń publiczna;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury,

b) terenowych obiektów sportu i rekreacji, w tym budowli ziemnych z wkomponowaną toaletą;

c) budynków: zaplecza terenowych obiektów sportu i rekreacji, toalet – w tym kontenerowych;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 1 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy – maks. 0,01;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 70 %;

6) wielkość powierzchni zabudowy pojedynczego budynku – maks. 100 m2;

7) wysokość zabudowy – maks. 15 m, w tym wysokość budynków - maks. 6 m;

8) geometrii dachu – dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych - maks. 250 lub kształtowany indywidualnie;

9) nakaz zachowania głównej osi kompozycyjnej - ciągu pieszego (Alei Dębów Pamięci) - oznaczonej na rysunku planu;

10) dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych, wyłącznie dla obsługi:

a) czasowych imprez okolicznościowych,

b) terenowych obiektów sportu i rekreacji;

11) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej:

a) nakaz stosowania w zagospodarowaniu terenu jednorodnych stylowo elementów małej architektury, a zwłaszcza oświetlenia, ławek, akcentów plastycznych,

b) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych;

12) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 :

a) wysokość zabudowy - maks. 12 m, w tym wysokość budynków - maks. 7 m,

b) nie ustala się: intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachu.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 11

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w § 7 - 10,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 14;

2) nakaz kształtowania na terenie 3ZP i 4ZP ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dla obszaru planu nie ustala się rodzajów terenów, które podlegają ochronie akustycznej stosownie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 12

W obszarze planu na terenie oznaczonym symbolem 1U zlokalizowany jest obiekt stanowiący dobro kultury współczesnej miasta Tychy – budynek Kościoła p.w. błogosławionej Karoliny Kózkówny, dla którego ustala się:

1) ochronę na mocy planu;

2) zasady ochrony - nakaz zachowania: systemu konstrukcyjnego przekrycia kościoła, układu i rozplanowania oraz detalu i cech architektonicznych, podziałów na elewacji, materiałów stosowanych na elewacji i pokryciu dachowym.

Rozdział 5.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 13

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym z ulic: księdza Tischnera oraz Uczniowskiej.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

1) dla kościoła - 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej;

2) dla domu parafialnego - 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej;

3) dla hotelu, domu pielgrzyma:

a) 1 miejsce na każdy pokój,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

4) dla domu rencistów:

a) 2 miejsca na 10 osób,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

5) dla sklepu - 1 miejsce na 50 m2 powierzchni sprzedaży lecz nie mniej niż 2 miejsca;

6) dla usług w zakresie edukacji - 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej;

7) dla usług zdrowia i opieki medycznej:

a) 4 miejsca na 1 gabinet,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

8) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 20 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

3. Ustala się dla usług nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce na każde 200 m2 powierzchni użytkowej.

4. Ustala się sposób realizacji miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 2 w formie:

1) garaży: podziemnych, wbudowanych w budynki;

2) parkingów: terenowych, podziemnych, wbudowanych w budynki, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów, zawarte w Rozdziale 2, nie stanowią inaczej.

Rozdział 6.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z wodociągów: Ø 50 mm, Ø 80 mm, Ø 150 mm, Ø 170 mm, Ø 180 mm, Ø 250 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych – dopuszczenie:

a) odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do kanałów deszczowych: Ø 100 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 315 mm, Ø 400 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działek;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do kanałów sanitarnych: Ø 150 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 600 mm oznaczonych na rysunku planu;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło – dopuszczenie dostaw :

a) z indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej 80 %,

b) z odnawialnych źródeł energii,

c) z urządzeń zapewniających dostawy ciepła w kogeneracji,

d) ze zdalaczynnej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej poza obszarem planu, w tym z kolektorów: Ø 50 mm, 2 x Ø 80 mm, 2 x Ø 100 mm, 2 x Ø 125 mm oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) nakaz dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym:

- linii elektroenergetycznych: niskiego, średniego lub wysokiego napięcia oznaczonych na rysunku planu,

- stacji transformatorowych: M 958, M 965, M 966, M 980, M 981, M 984, M1010,

b) dopuszczenie dostaw z:

- odnawialnych źródeł energii,

- urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów: Ø 63 mm, Ø 150 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 400 mm, oznaczonych na rysunku planu;

9) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 7.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 15

Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoże węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna”.

Rozdział 8.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 16

Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:

a) dla terenów 1U, 2US, 4ZP - 900 z tolerancją 20 %,

b) dla terenu 3ZP - dowolny

2) dla terenu 1U :

a) powierzchni działki – min. 3000 m²,

b) szerokość frontu działki – min. 55 m;

3) dla terenu 2US :

a) powierzchni działki – min. 10000 m²,

b) szerokość frontu działki – min. 60 m;

4) dla terenu 3ZP :

a) powierzchni działki – min. 1500 m²,

b) szerokość frontu działki – nie ustala się;

5) dla terenu 4ZP :

a) powierzchni działki – min. 4000

b) szerokość frontu działki – min. 45 m.

Rozdział 9.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 17

Na terenach w granicach obszaru planu nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział 10.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/919/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/919/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

1) Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I, w wyznaczonym terminie wniesiono osiem uwag o jednakowej treści przez dziewięć osób fizycznych (uwagi złożone zostały w dniach od 13 maja 2014 r. do 14 maja 2014 r.). Uwagi dotyczące uwzględnienia osi kompozycyjnej zwanej „Osią zieloną” miasta Tychy w obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (działki nr: 5477/89; 2178/69; 5173/89; 5623/89; 3986/58).

2) Rada Miasta Tychy postanawia odrzucić uwagi, o których mowa w pkt 1, ponieważ zgodnie z założeniami kompozycyjnymi miasta, opisanymi w dostępnej literaturze, tzw. „Oś zielona” była elementem łączącym dwa parki, tj. Park Północny oraz Park Południowy, czego wyrazem są przywołane poniżej słowa samych twórców miasta zawarte w I-szej części „Monografii planowania – Jak powstawało miasto” autorstwa Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta (s. Rozdział IV – 4):

„Gdyby chcieć zakwalifikować całość miasta, trzeba powiedzieć, że Tychy mają strukturę monocentryczną, opartą o geometryczny EK (przyp. element krystalizujący), kwadratu przeciętego linią kolejową, średnicową i założeniem osi zielonej, łączącej dwa parki.”

Z powyżej przytoczonego cytatu wynika, że zarówno Park Północny, jak i Park Południowy nie wchodziły w skład „osi zielonej”, lecz wraz z osią były elementami założenia kompozycyjnego zapewniającego ciągłość terenów zieleni w mieście na kierunku północ-południe oraz znajdującego swoją kontynuację poprzez połączenie z kompleksem leśnym i Jeziorem Paprocańskim.

Ponadto przyjęte ustalenia planu są zgodne z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, w którym Park Południowy został wydzielony jako „obszar zieleni o funkcji rekreacyjnej i sportowej” (ZU) i znajduje się w grupie terenów oznaczonych w tym dokumencie jako „parki i inne tereny zieleni” oraz stanowi element struktury przestrzennej wymagający ukształtowania. „Oś zielona” natomiast posiada na rysunku studium inne oznaczenie graficzne i znajduje się w grupie elementów stanowiących „ważniejsze dobra kultury współczesnej”.

Zrealizowanie, w latach 1994 – 2000, kościoła p.w. bł. Karoliny Kózkówny nieplanowanego w pierwotnych założeniach kompozycyjnych, spowodowało dalsze sukcesywne zagospodarowanie terenu związane z funkcjonowaniem kościoła i parafii, w tym powstanie m.in.: Ośrodka Caritas Christoforos, Domu parafialnego, terenów sportowo- rekreacyjnych w postaci boisk i placu zabaw, Ogrodu różańcowego, Pomnika Chrystusa Króla, kompleksu parkingów.

Kolejne współczesne elementy zagospodarowania zrealizowane na przedmiotowym terenie, tj. Pomnik Ofiar Katynia 1940 oraz Aleja Dębów Pamięci wraz z Kościołem i jego przedpolem wytworzyły założenie kompozycyjne o charakterze osiowym, stanowiące akcent o mocnym wyrazie, zarówno społecznym, kulturowym, jak i przestrzennym, determinujące dalsze zagospodarowanie parku, a jednocześnie stanowiące nawiązanie do „osi zielonej”.

Wyznaczenie w przedmiotowym projekcie planu „terenów zieleni urządzonej” (z ustalonym przeznaczeniem „zieleń urządzona – przestrzeń publiczna”) gwarantuje ochronę terenów zieleni, tj. Parku Południowego stanowiącego jeden z elementów założenia kompozycyjnego miasta i spełnia zapisy „Studium …” w zakresie „nawiązania w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej do dziedzictwa historyczno-kulturowego, w tym uczytelniania założeń kompozycyjnych Tychów oraz budowania tożsamości miejsca”. Przedmiotowy plan nie stanowi również zagrożenia dla kształtowania, uczytelniania i ochrony innych elementów kompozycji urbanistycznej miasta.

Reasumując, odrzucenie wniesionych uwag uznać należy za zasadne.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/919/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I, nie wynikają inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe