Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/920/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.,

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 -Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 -Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 -Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

4) Rozdział 4 -Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) Rozdział 5 -Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

6) Rozdział 6 -Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

7) Rozdział 7 -Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) Rozdział 8 -Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

9) Rozdział 9 -Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10) Rozdział 10 -Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w odniesieniu do planu nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 5, 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2– Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3– Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni 52,1 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

e) obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy planu;

2) informacyjne:

a) istniejąca sieć wodociągowa,

b) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

c) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

d) istniejąca sieć elektroenergetyczna,

e) istniejące stacje transformatorowe,

f) istniejąca sieć gazowa,

g) istniejący rów melioracyjny,

h) granica obszaru zasilania Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych UPWP QII,

i) granica udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Lędziny",

j) granica udokumentowanego złoża metanu "Lędziny".

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu – wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren – część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

4) wysokość budynków – wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) wysokość zabudowy – wysokość obiektów budowlanych, w tym wysokość budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;

6) zabudowa – budynek lub zespół budynków o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania tego budynku lub zespołu budynków zgodnie z ich przeznaczeniami, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

7) zabudowa mieszkaniowo-usługowa – zabudowa złożona z budynku, w którym wydzielone są lokale użytkowe i jeden albo dwa lokale mieszkalne, lub zespołu takich budynków, albo budynku lub zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku lub zespołu budynków usługowych realizowanych na wspólnej działce;

8) dach płaski – dach o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 120.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami:

1) 1U – teren zabudowy usługowej;

2) 1MNU, 2MNU, 3MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) 1RM, 2RM, 3RM, 4RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

5) 1R – teren rolniczy;

6) 1KDL, 2KDL – tereny dróg publicznych – droga lokalna;

7) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa;

8) 1 KDW, 2KDW – tereny dróg wewnętrznych;

9) 1E – teren infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONYI KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dla teren u zabudowy usługowej oznaczonego symbolem 1 U ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa usługowa;

2) forma zabudowy – wolnostojąca;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy – wysuniętych na odległość maks. 2,0 m oraz schodów zewnętrznych, pochylni lub ramp;

4) intensywność zabudowy:

a) min. 0,2,

b) maks. 0,8;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 40%;

6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 30%;

7) wysokość zabudowy – maks. 14,0 m, w tym wysokość budynków – maks. 9,0 m;

8) geometria dachów budynków:

a) usługowych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 350 do maks. 420, z dopuszczeniem dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu:

- wykusze i lukarny – dowolnego kąta nachylenia połaci dachowych,

- wiaty i zadaszenia – dachów jednospadowych przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej od min. 250 do maks. 420,

b) nnych niż wymienione w lit. a – dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 250 do maks. 420, z dopuszczeniem dachów płaskich;

9) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15, ustaleń, o których mowa w pkt. 1 – 6 i 8, nie stosuje się;

10) dopuszczenie dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 1 – 8:

a) termomodernizacji lub przebudowy,

b) rozbudowy, o ile nie spowoduje to rozbudowy poza nieprzekraczalną linią zabudowy oraz przekroczenia ustalonych w planie warunków, o których mowa w pkt. 4 – 8;

11) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy oraz betonowych przęseł prefabrykowanych;

12) następujące zasady lokalizacji nośników reklamowych, szyldów i innych elementów informacyjnych:

a) umieszczanych na budynkach:

- powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2,

- wysięg – maks. 1,5 m,

- zakaz umieszczania poza pasem, którego dolną granicę stanowi poziom terenu, a górną – linia pozioma wyznaczona przez dolną krawędź najniżej położonego okna drugiej kondygnacji,

b) wolnostojących – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 2,0 m2,

c) umieszczanych na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2.

§ 8

Dla terenów zabudowy mieszkaniow o-usługowej oznaczonych symbolami 1 MN U, 2 MN U i 3MNU ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

c) zabudowa usługowa;

2) formę zabudowy – wolnostojąca, bliźniacza;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy – wysuniętych na odległość maks. 2,0 m oraz schodów zewnętrznych, pochylni lub ramp;

4) intensywność zabudowy:

a) min. 0,05,

b) maks. 0,8;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – maks. 30%,

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – maks. 35%,

c) dla zabudowy usługowej – maks. 40%;

6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 45%,

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – min. 35%,

c) dla zabudowy usługowej – min. 30%;

7) wielkość powierzchni zabudowy jednego budynku:

a) wolnostojącego – maks. 250,0 m2,

b) w zabudowie bliźniaczej – maks. 150,0 m2;

8) wysokość zabudowy – maks. 14,0 m, w tym wysokość budynków:

a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – maks. 9,0 m,

b) gospodarczych i garaży – maks. 5,0 m;

9) geometria dachów budynków:

a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 350 do maks. 420, z dopuszczeniem dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu:

- wykusze i lukarny – dowolnego kąta nachylenia połaci dachowych,

- wiaty i zadaszenia – dachów jednospadowych przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej od min. 250 do maks. 420,

b) innych niż wymienione w lit. a – dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 250 do maks. 420, z dopuszczeniem dachów płaskich;

10) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15, nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt. 1 – 7 i 9;

11) dopuszczenie dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 1 – 9:

a) termomodernizacji lub przebudowy,

b) rozbudowy, o ile nie spowoduje to rozbudowy poza nieprzekraczalną linią zabudowy oraz przekroczenia ustalonych w planie:

- maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy, o którym mowa w pkt. 4, o więcej niż 10%,

- maksymalnego wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w pkt. 5, o więcej niż 5%,

- warunków, o których mowa w pkt. 8 i 9;

12) zakaz realizacji:

a) budynków gospodarczych i garaży o elewacji z blachy nielakierowanej, z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garaży o elewacji z blachy lakierowanej wyłącznie w odległości min. 15,0 m od strony dróg publicznych, licząc od linii rozgraniczających terenu,

b) ogrodzeń z blachy oraz betonowych przęseł prefabrykowanych;

13) dopuszczenie realizacji w granicy działki:

a) budynków usługowych, mieszkalno-usługowych i mieszkalnych wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej,

b) budynków gospodarczych i garaży,

c) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

14) następujące zasady lokalizacji nośników reklamowych, szyldów i innych elementów informacyjnych:

a) umieszczanych na budynkach:

- powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2,

- wysięg – maks. 1,5 m,

- zakaz umieszczania poza pasem, którego dolną granicę stanowi poziom terenu, a górną – linia pozioma wyznaczona przez dolną krawędź najniżej położonego okna drugiej kondygnacji,

b) wolnostojących – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 2,0 m2,

c) umieszczanych na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2.

§ 9

Dla terenów zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN i 8MN ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) dla terenu oznaczonego symbolem 7MN – dopuszczenie realizacji zabudowy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych;

3) formę zabudowy – wolnostojąca, bliźniacza;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy – wysuniętych na odległość maks. 2,0 m oraz schodów zewnętrznych, pochylni lub ramp;

5) intensywność zabudowy:

a) min. 0,01,

b) maks. 0,8;

6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 30%;

7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 45%;

8) wielkość powierzchni zabudowy jednego budynku:

a) wolnostojącego – maks. 250,0 m2,

b) w zabudowie bliźniaczej – maks. 150,0 m2;

9) wysokość zabudowy – maks. 14,0 m, w tym wysokość budynków:

a) mieszkalnych – maks. 9,0 m,

b) gospodarczych i garaży – maks. 5,0 m;

10) geometria dachów budynków:

a) mieszkalnych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 350 do maks. 420, z dopuszczeniem dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu:

- wykusze i lukarny – dowolnego kąta nachylenia połaci dachowych,

- wiaty i zadaszenia – dachów jednospadowych przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej od min. 250 do maks. 420,

b) innych niż wymienione w lit. a – dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 250 do maks. 420, z dopuszczeniem dachów płaskich;

11) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15, nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt. 1 – 8 i 10;

12) dopuszczenie dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych w pkt 1 – 10:

a) termomodernizacji lub przebudowy,

b) rozbudowy, o ile nie spowoduje to rozbudowy poza nieprzekraczalną linią zabudowy oraz przekroczenia ustalonych w planie:

- maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy, o którym mowa w pkt. 5, o więcej niż 10%,

- maksymalnego wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w pkt. 6, o więcej niż 5%,

- warunków, o których mowa w pkt. 9 i 10;

13) zakaz realizacji:

a) budynków gospodarczych i garaży o elewacji z blachy nielakierowanej, z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garaży o elewacji z blachy lakierowanej wyłącznie w odległości min. 15,0 m od strony dróg publicznych, licząc od linii rozgraniczających terenu,

b) ogrodzeń z blachy oraz betonowych przęseł prefabrykowanych;

14) dopuszczenie realizacji w granicy działki:

a) budynków mieszkalnych wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej,

b) budynków gospodarczych i garaży,

c) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

15) następujące zasady lokalizacji nośników reklamowych, szyldów i innych elementów informacyjnych:

a) umieszczanych na budynkach:

- powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2,

- wysięg – maks. 1,5 m,

- zakaz umieszczania poza pasem, którego dolną granicę stanowi poziom terenu, a górną – linia pozioma wyznaczona przez dolną krawędź najniżej położonego okna drugiej kondygnacji,

b) wolnostojących – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 2,0 m2,

c) umieszczanych na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2.

§ 10

Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 3RM i 4RM ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) dopuszczenie realizacji zabudowy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

3) formę zabudowy – wolnostojąca;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy – wysuniętych na odległość maks. 2,0 m oraz schodów zewnętrznych, pochylni lub ramp;

5) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) min. 0,01,

b) maks. 1,0;

6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 50%;

7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 20%;

8) wysokość zabudowy – maks. 14,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych,gospodarczych i garaży – maks. 10,0 m;

9) geometria dachów budynków:

a) mieszkalnych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 350 do maks. 420, z dopuszczeniem dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu:

- wykusze i lukarny – dowolnego kąta nachylenia połaci dachowych,

- wiaty i zadaszenia – dachów jednospadowych przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej od min. 250 do maks. 420,

b) innych niż wymienione w lit. a – dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od min. 250 do maks. 420, z dopuszczeniem dachów płaskich;

10) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15 ustaleń, o których mowa w pkt. 1 – 7 i 9, nie stosuje się;

11) zakaz realizacji:

a) budynków gospodarczych i garaży o elewacji z blachy nielakierowanej, z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garaży o elewacji z blachy lakierowanej wyłącznie w odległości min. 15,0 m od strony dróg publicznych, licząc od linii rozgraniczających terenu,

b) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy oraz betonowych przęseł prefabrykowanych;

12) dopuszczenie realizacji w granicy działki budynków gospodarczych i garaży;

13) następujące zasady lokalizacji nośników reklamowych, szyldów i innych elementów informacyjnych:

a) umieszczanych na budynkach:

- powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2,

- wysięg – maks. 1,5 m,

- zakaz umieszczania poza pasem, którego dolną granicę stanowi poziom terenu, a górną – linia pozioma wyznaczona przez dolną krawędź najniżej położonego okna drugiej kondygnacji,

b) wolnostojących – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 2,0 m2,

c) umieszczanych na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna – maks. 0,6 m2.

§ 11

Dla teren u rolniczego oznaczonego symbolem 1R ustala się:

1) przeznaczenie – tereny rolne;

2) zakaz zabudowy, w tym zakaz lokalizacji nośników reklamowych, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15:

a) wysokość zabudowy – maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków – maks. 7,0 m,

b) nie ustala się wskaźnika intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachu.

§ 12

1. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD ustala się:

1) przeznaczenie – drogi publiczne;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, odpowiednio dla terenów oznaczonych symbolami:

a) 1KDL – od min. 9,8 m do maks. 26,2 m,

b) 2KDL – od min. 12,1 m do maks. 23,8 m,

c) 1KDD – od min. 10,0 m do maks. 14,8 m,

d) 2KDD – od min. 7,5 m do maks. 16,6 m,

e) 3KDD – od min. 5,8 m do maks. 12,5 m,

f) 4KDD – od min. 8,0 m do maks. 12,5 m;

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

2. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 1KDW i 2KDW ustala się:

1) przeznaczenie – drogi wewnętrzne;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, odpowiednio dla terenów oznaczonych symbolami:

a) 1KDW – od min. 6,0 m do maks. 14,9 m,

b) 2KDW – od min. 10,0 m do maks. 30,0 m;

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

§ 13

Dla terenu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki oznaczonego symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie – stacje transformatorowe;

2) wysokość zabudowy – maks. 20,0 m, w tym wysokość budynków maks. 15,0 m;

3) nie ustala się wskaźnika intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachu.

Rozdział 3.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 14

1. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów w ilości:

1) dla lokali mieszkalnych – min. 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe;

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 2 miejsca parkingowe na mieszkanie;

3) dla biur, serwisów naprawczych – min. 1 miejsce parkingowe na 20,0 m2 powierzchni użytkowej lub min. 1 miejsce parkingowe na 2 stanowiska pracy, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

4) dla stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodowych – min. 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko obsługi, a w przypadku stacji kontroli pojazdów – min. 4 miejsca parkingowe dla pojazdów do 3,5 t oraz min. 2 miejsca parkingowe dla pozostałych pojazdów;

5) dla myjni samochodowych bezdotykowych, automatycznych i ręcznych – min. 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko oraz min. 2 miejsca parkingowe na 3 stanowiska pracy, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe;

6) dla sklepów bez samoobsługi i aptek – min. 1 miejsce parkingowe na 50,0 m2 powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe;

7) dla sklepów samoobsługowych:

a) min. 1 miejsce parkingowe na 50,0 m2 powierzchni sprzedaży i magazynowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe,

b) min. 1 miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego typu TIR,

c) min. 1 miejsce parkingowe na 3 stanowiska pracy, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

8) dla restauracji, kawiarni:

a) min. 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe,

b) min. 1 miejsce parkingowe na 6 miejsc konsumpcyjnych na zewnątrz budynku, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe,

c) min. 2 miejsca parkingowe na 3 stanowiska pracy, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe;

9) dla barów, klubów – min. 1 miejsce parkingowe na 10,0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

10) dla usług zdrowia i opieki medycznej:

a) min. 4 miejsca parkingowe na 1 gabinet,

b) min. 2 miejsca parkingowe na 3 stanowiska pracy, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe;

11) dla usług w zakresie edukacji i pomocy społecznej – min. 1 miejsce parkingowe na 200,0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

12) dla przedszkoli i żłobków:

a) min. 1 miejsce parkingowe na 40,0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe,

b) min. 1 miejsce parkingowe na 2 stanowiska pracy, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

13) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp. – min. 1 miejsce parkingowe na 10,0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

14) dla pozostałych usług – min. 1 miejsce parkingowe na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe.

2. Ustala się sposoby realizacji miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 1, w formie:

1) garaży podziemnych, wbudowanych w budynki i nadziemnych,

2) parkingów terenowych.

3. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zapatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 – 15;

2) 2 stanowiska, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40;

3) 3 stanowiska, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100;

4) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

4. Ustala się dla usług nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe.

Rozdział 4.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓWINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 15

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom – nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 110 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm i Ø 200 mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych – nakaz odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym istniejących kanałów Ø 200 mm i Ø 250 mm, oznaczonych na rysunku planu;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – dopuszczenie:

a) odprowadzenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym istniejących kanałów Ø 250 mm, Ø 315 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm i Ø 600 mm, oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie własnej działki budowlanej;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło – dopuszczenie dostaw z:

a) odnawialnych źródeł energii,

b) urządzeń zapewniających dostawy ciepła w kogeneracji,

c) indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń min. 80%;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz – dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów Ø 50 mm i Ø 90 mm, oznaczonych na rysunku planu;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – dopuszczenie dostaw z:

a) sieci elektroenergetycznej, w tym z:

- istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 20 kV,

- stacji transformatorowych, w tym M0565, M0591 i M0592, oznaczonych na rysunku planu,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji;

9) w zakresie telekomunikacji – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących sieci i budowę nowych sieci i urządzeń;

10) w zakresie gospodarki odpadami – nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 16

W obszarze planu na terenie dróg publicznych oznaczonym symbolem 2KDL, przy skrzyżowaniu ulic: Jaroszowickiej i Ligonia, zlokalizowany jest obiekt zabytkowy – krzyż kamienny tzw. „Boża Męka” z 1889 r. z krucyfiksem w formie odlewu żeliwnego i figurą gipsową Matki Boskiej Bolesnej we wnęce cokołu, dla którego ustala się:

1) ochronę konserwatorską na mocy planu;

2) zasady ochrony:

a) dopuszczenie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych,

b) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia stalowego ażurowego z elementów kutych:

- w odległości maks. 1,0 m od obiektu,

- o wysokości maks. 0,8 m,

c) dopuszczenie utwardzenia materiałem naturalnym nawierzchni wokół obiektu w granicach ogrodzenia, o którym mowa w lit. b.

Rozdział 6.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 17

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu, w tym wskaźnika określającego udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o których mowa w Rozdziale 2,

b) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w Rozdziale 4;

2) następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) w oparciu o art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na terenach oznaczonych symbolami:

a) 1 MN U, 2 MN U, 3MNU, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN i 8MN jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,

b) 1RM, 2RM, 3RM i 4RM jak dla „terenów zabudowy zagrodowej”;

3) dopuszczenie budowy urządzeń służących infiltracji wód opadowych, w tym studni chłonnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, skrzynek rozsączających, komór drenażowych.

Rozdział 7.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 18

W obszarze planu zlokalizowane są udokumentowane złoża kopalin, których granice oznaczono informacyjnie na rysunku planu, tj.:

1) złoże węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Lędziny",

2) złoże metanu "Lędziny".

Rozdział 8.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 19

Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej:

- wolnostojącej – min. 900,0 m2,

- bliźniaczej – min. 600,0 m2,

b) dla zabudowy usługowej:

- wolnostojącej – min. 1000,0 m2,

- bliźniaczej – min. 500,0 m2;

2) szerokość frontu działki dla zabudowy:

a) wolnostojącej – min. 18,0 m,

b) bliźniaczej – min. 13,0 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od min. 800 do maks. 1000.

Rozdział 9.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU

WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 20

Dla całego obszaru planu ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

Rozdział 10.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/920/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/920/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.),

1. Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w dniach od 8 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach, zwanego dalej planem, w wyznaczonym terminie  wniesiono:

1) uwagę złożoną w dniu 12 maja 2014 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 12 maja 2014 r.), dotyczącą działki nr 943/45 – „Wnoszę o przeznaczenie działki Nr 943/45 położonej przy ul. Jaroszowickiej 175 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”;

2) uwagę złożoną w dniu 15 maja 2014 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 15 maja 2014 r.), dotyczącą działki nr 490/45 – „Proszę o przeznaczenie części działki o nr 490/45 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”;

3) uwagę przesłaną w dniu 23 maja 2014 r. (data stempla pocztowego) przez osobę fizyczną (pismo z dnia 23 maja 2014 r.) – „sprzeciwiam się wyznaczeniu w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowckiej, Wspólnej i Długiej w Tychach, obszaru oznaczonego symbolem 22KDW”.

2. Rada Miasta Tychy stwierdza, że do powtórnie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r. projektu planu w wyznaczonym terminie  wniesiono:

1) uwagi dotyczące lokalizacji i geometrii planowanej drogi publicznej (teren oznaczony symbolem 1KDL) na działkach nr 585/4 i 580/1, tzn.:

a) uwagę złożoną w dniu 18 sierpnia 2014 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 12 sierpnia 2014 r.),

b) uwagę złożoną w dniu 1 września 2014 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 22 sierpnia 2014 r.);

2) uwagę przesłaną w dniu 10 września 2014 r. (data stempla pocztowego) przez osobę fizyczną (pismo z dnia 10 września 2014 r.) – „W ponownie wyłożonym planie zagospodarowania przestrzennego na działce 861/1, która to jest moją własnością, została wyznaczona zatoczka od strony ulicy Długiej. Kategorycznie sprzeciwiam się wyznaczeniu tej zatoczki albowiem jej usytuowanie ingeruje i narusza moje prawo własności nieruchomości.”.

3. Rada Miasta Tychy postanawia:

1) przyjąć uwagę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wskazując jednocześnie, że nie wymaga to wprowadzenia żadnych zmian w projekcie planu, ponieważ w wersji wyłożonej po raz pierwszy do publicznego wglądu cała działka nr 943/45 znajdowała się w granicach terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przyjąć uwagę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, a przez to:

a) zmniejszyć wielkość terenu rolniczego oraz powiększyć wielkość odpowiedniego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w stosunku do wersji wyłożonej pierwszy raz do publicznego wglądu,

b) dla obsługi określonego w uwadze fragmentu działki nr 490/45 wprowadzić w związku z powyższym drogę wewnętrzną (nowy teren) i jednocześnie skorygować linie rozgraniczające sąsiedniego terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

3) odrzucić uwagę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ponieważ:

a) planowana droga wewnętrzna, wskazana przez uwagodawcę, stanowiąca przedłużenie drogi publicznej klasy lokalnej, jest niezbędna dla obsługi części działki nr 553/1 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) parcele, na których wyznaczono przedmiotową drogę wewnętrzną, nie są własnością uwagodawcy, jej przebieg nie ingeruje w jego nieruchomość, a także w żaden sposób nie ogranicza i nie uniemożliwia korzystania z niej w dotychczasowy sposób (funkcja rolnicza).

4. Rada Miasta Tychy postanawia odrzucić uwagi, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a i b, ponieważ planowana droga publiczna klasy lokalnej (teren oznaczony symbolem 1KDL) służyła będzie w najbliższym czasie obsłudze działki nr 533/1, jednak w dalszej perspektywie może zostać rozbudowana w kierunku północnym i połączona z odpowiednią drogą publiczną klasy lokalnej, wskazaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej w Tychach (Uchwała Nr XXVI/576/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r.). Rezerwę terenową dla tego łącznika stanowi obecnie teren rolniczy oznaczony symbolem 1R. Realizacja wskazanego rozwiązania komunikacyjnego o charakterze docelowym, a także odpowiednia zmiana ustaleń planistycznych, będzie jednak uzasadniana dopiero wówczas, gdy pojawi się zainteresowanie intensywnym rozwojem funkcji mieszkaniowej na nieruchomościach, które obecnie utrzymywane są w kulturze rolniczej.

Usytuowanie planowanej drogi publicznej klasy lokalnej w stosunku do osi ul. Długiej było – jako element całego planu – przedmiotem opiniowania z zarządcą drogi, który nie zakwestionował zaproponowanego rozwiązania. Należy również dodać, że budowa skrzyżowania w tym miejscu będzie poprzedzona opracowaniem indywidualnego rozwiązania projektowego, ponieważ będzie ono posiadało pięć wlotów: dwa odcinki ul. Długiej, ul. Wspólna, ul. Spokojna i planowana droga.

Odnosząc się do uzasadnienia uwag należy wskazać, że działka ewidencyjna nr 485/2 oznaczona jest w ewidencji gruntów jako element większego kompleksu gruntów ornych („RIIIb”), podobnie jak sąsiednia o numerze 584/4, którą uwagodawcy prawdopodobnie błędnie oznaczyli jako 484/2. Nie jest to zatem droga („dr”), jak sugerują autorzy pism.

Ponadto należy podkreślić, że część nieruchomości należącej do jednego z uwagodawców, która znajduje się w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 1KDL, stanowi zaledwie około 2% całości tej nieruchomości. Pozostały fragment przeznaczony jest w projekcie planu pod realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym dokument planistyczny umożliwia racjonalne zagospodarowanie znakomitej większości działek, które wchodzą w skład tej nieruchomości.

Rada Miasta Tychy postanawia ponadto odrzucić uwagę, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, ponieważ przywołany plac manewrowy jest integralnym elementem zagospodarowania drogi publicznej, położonej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDD. Wprowadzony został w celu umożliwienia zawracania samochodów, które będą poruszały się po przedmiotowej drodze (obecnie jest to niemożliwe). Jego wymiary zostały ograniczone do niezbędnego minimum (około 12,5 x 12,5 m, w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań).

Ponadto należy podkreślić, że część nieruchomości należącej do uwagodawcy, która znajduje się w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 2KDD, ma powierzchnię około 30 m2 i stanowi zaledwie niecałe 1,5‰ całości tej nieruchomości. Pozostały fragment sklasyfikowany jest jako teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (2RM) oraz teren rolniczy (1R). W związku z tym dokument planistyczny umożliwia racjonalne zagospodarowanie znakomitej większości działki, która wchodzi w skład tej nieruchomości.

W ocenie organu ograniczenia w użytkowaniu niewielkich fragmentów ww. nieruchomości nie są nadmierne w stosunku do ważnego interesu publicznego, wynikającego z konieczności kształtowania prawidłowego układu drogowego obszaru planu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/920/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach, należy budowa nowych dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odpowiednio na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1KDL (fragment) wraz z siecią energetyczną oświetlenia terenu, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią wodociągową,

- 1KDD wraz z siecią energetyczną oświetlenia terenu, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią wodociągową,

- 4KDD wraz z siecią energetyczną oświetlenia terenu i siecią kanalizacji deszczowej, a także kanalizacji deszczowej na terenie oznaczonym na rysunku planu sobolem 2KDD;

2) inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;

3) jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe