Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/320/2014 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Gliwickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz 885), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady, sposób i tryb udzielania ulg tj. umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Gliwickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, organy lub osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

2. Należnościami, o których mowa w ust.1 są zaległe i bieżące należności pieniężne (należność główna) przypadające od jednego dłużnika, odsetki od należności głównej oraz należności uboczne (koszty dochodzenia należności) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność główna została zapłacona jest to suma należności ubocznych.

§ 2. 1. Uprawnionymi do udzielania ulg są:

1) Starosta w zakresie należności pieniężnych Starostwa Powiatowego do wysokości 5 000 zł,

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie należności tych jednostek do wysokości kwoty 3 000 zł,

3) Zarząd Powiatu w zakresie należności pieniężnych Starostwa Powiatowego i pozostałych
jednostek organizacyjnych powiatu przekraczających kwoty określone w pkt 1 i 2.

2. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie, jednostronne oświadczenie woli).

3. Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o udzieleniu ulg, jeśli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których udzielono ulgi, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa albo że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania.

§ 3. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub w części jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych.

3. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie należności pieniężnej następuje na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 4. 1. Udzielenie innych ulg tj.odroczenie terminu spłaty części lub całości należności lub rozłożenia całości lub części należności na raty może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika oraz interesem publicznym.

2. Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do upływu terminu spłaty na jaki odroczono lub rozłożono na raty spłatę należności pieniężnej.

3. Warunkiem odroczenia terminu spłaty jest lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych jest uregulowanie przez dłużnika podatku VAT.

4. Niedotrzymanie terminów płatności odroczonej spłaty należności pieniężnej lub terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona spłata należności pieniężnej powoduje natychmiastową wymagalność:

1) odroczonej należności pieniężnej wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności,

2) raty niezapłaconej w ustalonym terminie wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

5. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu na konto jednostki organizacyjnej.

§ 5. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 5 oraz § 4 ust.1 w odniesieniu do dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno- prawną  oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.).

2. Ulg, o których mowa w ust.1 nie można udzielić, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych przekracza kwotę stanowiącą 200 000 euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego, prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów 100 000 euro.

3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z formularzem informacji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz.311).

4. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie- na wniosek organu udzielajacego pomocy- dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust.3 i 4, wniosek dłużnika pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Udzielenie ulg o których mowa w §4 ust.1 oraz §5 ust.1 przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2007r. Nr 59, poz.404 z późn.zm.) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, może stanowić pomoc de minimis w rolnictwie, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorsze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz.UE L Nr 190 z 28.06.2014).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o zastosowanie ulgi informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającch w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy na formularzu sporządzonym według wzory załacznika nr 1 dorozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 53, poz.312 z późn.zm.).

3. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust.2, wniosek dłużnika pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy

§ 8. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu informację o wielkości udzielonych ulg w terminie 30 dni od dnia ich udzielenia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVI/293/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Gliwickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2014r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe