Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/314/2014 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 100 000,00  zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: w działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30 000,00 zł.,

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł

1) Wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 100 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 100 000,00 zł

1) Wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł

- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł

§ 2.

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 30 640 602,08 zł

2. po stronie wydatków kwotę 36 806 041,88 zł

3. wynik (1-2) deficyt 6 165 439,80 zł.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 6 165 439,80 zł są przychody pochodzące z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 250 000,00 zł

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 334 112,80 zł

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 912 000,00 zł

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 669 327,00

5. Przychody wynoszą 7 831 327,00 zł.

6. Rozchody wynoszą 1 665 887,20 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/314/2014
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 100 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 100 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 100 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

750

Administracja publiczna

50 000,00

75011

Urzędy wojewódzkie

10 000,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

Razem zwiększenia:

100 000,00

Razem zmniejszenia:

100 000,00


Uzasadnienie

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania dotyczące odbudowy dróg gminnych – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-  wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na regulację spraw związanych z oszacowaniem wartości majątku gminy  – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

D ział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze zmiana zakresu czynności - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

-  wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację strategi rozwoju gminy – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

-  wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe