Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina,

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Postanowić o odbieraniu, począwszy od 1 stycznia 2015 roku, odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe