Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1399 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina,

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w wysokości 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, oraz

2) niższą w wysokości 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady są zbierane
i odbieranie w sposób selektywny.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednokrotny odbiór pojemnika o określonej pojemności od właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 0,06 m3 (60 litrów) – 13,00 zł

b) 0,08 m3 (80 litrów) – 17,00 zł

c) 0,11 m3 (110 litrów) – 20,00 zł

d) 0,12 m3 (120 litrów) – 23,00 zł

e) 0,24 m3 (240 litrów) – 40,00 zł

f) 1,10 m3 (1100 litrów) – 175,00 zł

g) KP-1,5 m3 (1500 litrów) – 220,00 zł

h) KP- 5,0 m3 (5000 litrów) – 750,00 zł

i) KP-7,0 m3 (7000 litrów) – 980,00 zł

j) KP-10,0 m3 (10000 litrów) – 1500,00 zł

l) KP powyżej 10,0 m3 (10000 litrów) – 1500,00 zł + 100 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)

m) kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,045 m3 (od 10 do 45 litrów) – 5,00 zł

n) kosze uliczne o pojemności powyżej 0,045 m3 (45 litrów) – 8,00 zł

2) niższą, jeśli odpady są zbierane i odbieranie w sposób selektywny:

a) 0,06 m3 (60 litrów) – 7,00 zł

b) 0,08 m3 (80 litrów) – 9,00 zł

c) 0,11 m3 (110 litrów) – 11,00 zł

d) 0,12 m3 (120 litrów) – 12,00 zł

e) 0,24 m3 (240 litrów) – 24,00 zł

f) 1,10 m3 (1100 litrów) – 110,00 zł

g) KP-1,5 m3 (1500 litrów) – 135,00 zł

h) KP- 5,0 m3 (5000 litrów) – 450,00 zł

i) KP-7,0 m3 (7000 litrów) – 650,00 zł

j) KP-10,0 m3 (10000 litrów) – 900,00 zł

l) KP powyżej 10,0 m3 (10000 litrów) – 900,00 zł + 60 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)

m) kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,045 m3 (od 10 do 45 litrów) – 3,00 zł

n) kosze uliczne o pojemności powyżej 0,045 m3 (45 litrów) – 5,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe