Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina,

Rada Gminy Bestwina
uchwala :

§ 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Bestwina deklarację, o której mowa w § 1. w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zastrzeżeniem ust.2.

2. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pierwszą deklarację obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bestwina
w terminie do 15 listopada 2014 r.

§ 3. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny wzoru deklaracji sporządza się w formacie XML,

2) deklaracja tożsama ze wzorem, o którym mowa w §1, będzie zgodna ze wzorem opublikowanym w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.),

3) przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na e-PUAP –www.epuap.gov.pl (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, następnie zalogowaniem oraz wypełnieniem na platformie formularza elektronicznego deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) deklarację przesyłaną w formie elektronicznej należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik do Uchwały Nr XLII/322/2014
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe