Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina,

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/255/2013 Rada Gminy Bestwina z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5899) §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebranymi od właścicieli nieruchomości. Opłata winna być wnoszona bez wezwania, do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe