Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów w parkach znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin Parku Pokoju w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się Regulamin Parku pod Wałką w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się Regulamin Parku Liburnia w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się Regulamin Parku Kościelnego w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się Regulamin Parku Kasztanowego w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się Regulamin Parku Św. Trójcy w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się Regulamin Wzgórza Zamkowego w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na terenach, o których mowa w § 1 ust 1 - 7, umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść odpowiedniego regulaminu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Parku Pokoju

1. Park Pokoju jest ogólnodostępnym terenem zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju.

7. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu.

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) biwakowania i ustawiania namiotów,

h) palenia ognisk.

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Parku pod Wałką

1. Park pod Wałką jest ogólnodostępnym terenem zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju.

7. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu,

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) wprowadzania psów na plac zabaw,

h) biwakowania i ustawiania namiotów,

i) palenia ognisk za wyjątkiem wyznaczonych miejsc.

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Parku Liburnia

1. Park Liburnia jest ogólnodostępnym terenem  zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju.

7. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu,

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) wprowadzania psów na plac zabaw,

h) biwakowania i ustawiania namiotów,

i) palenia ognisk.

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Parku Kościelnego

1. Park Kościelny jest ogólnodostępnym terenem  zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju.

7. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu,

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) wprowadzania psów na plac zabaw,

h) biwakowania i ustawiania namiotów

i) palenia ognisk

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Parku Kasztanowy

1. Park Kasztanowy jest ogólnodostępnym terenem  zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju.

7. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu,

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) wprowadzania psów na plac zabaw,

h) biwakowania i ustawiania namiotów,

i) palenia ognisk.

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Parku Św. Trójcy

1. Park św. Trójcy jest ogólnodostępnym terenem  zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju.

7. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu,

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) wprowadzania psów na plac zabaw,

h) biwakowania i ustawiania namiotów

i) palenia ognisk.

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie parku należy: zachować szczególną ostrożność

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/496/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin
Wzgórza Zamkowego

1. Wzgórze Zamkowe jest ogólnodostępnym terenem zieleni przeznaczonym do rekreacji.

2. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Każdy użytkownik korzysta z urządzeń na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Wzgórza Zamkowego zobowiązane są do zachowania porządku i spokoju

7. Na terenie Wzgórza Zamkowego zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń elementów małej architektury, roślinności oraz zaśmiecania terenu,

b) niepokojenia dzikich zwierząt, w szczególności gniazdujących ptaków,

c) jazdy pojazdami z silnikami spalinowymi.

d) jazdy konnej,

e) jazdy rowerem poza alejkami parkowymi,

f) prowadzenia psów bez smyczy, a psów groźnych również bez kagańca,

g) biwakowania i ustawiania namiotów,

h) palenia ognisk,

8. Zakazy określone w pkt 7 nie dotyczą prowadzenia prac wykonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne lub wykonawców działających na ich zlecenie, a także innych sytuacji po uzyskaniu zgody zarządcy terenu.

9. Na terenie Wzgórza Zamkowego należy zachować szczególną ostrożność:

a) podczas intensywnych zjawisk pogodowych w szczególności opadów atmosferycznych i wichur,

b) w okresie zimowym poruszać się po wyznaczonych i odśnieżonych trasach.

Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie podlegają karze określonej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 482 z późn.zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz 395 z późn zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe