Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXXV/1100/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi i ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów burmistrza miasta, które zarządzono na dzień 16 listopada 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, 5, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 1, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. DZ. U. Z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Czeladź

Rada Miejska w Czeladzi  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi. Ustala się numer obwodu „22”. Granicą obwodu jest Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital przy ul.Szpitalnej 40 w Czeladzi.

2. Ustala się siedzibę obwodowej komisji wyborczej w odrębnym obwodzie głosowania nr 22 w budynku Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz na tablicach ogłoszeń pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe