Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/1018/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Miasta Gliwice głosowania w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. poz. 1134) – na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Utworzyć odrębne obwody głosowania w następujących zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Miasta Gliwice głosowania, w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

111.

ulica: Kościuszki 1

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Kościuszki 1

112.

ulica: Kościuszki 29

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29


113.

ulica: Zygmunta Starego 20

Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 20

114.

ulica: Radiowa 2

VITO – MED. Sp. z o.o. ul. Radiowa 2


115.


ulica: Kozielska 8

VITO – MED. Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Kozielska 8116.ulica: Daszyńskiego 29

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego
ul. Daszyńskiego 29


117.

ulica: Wybrzeże Armii Krajowej 15

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

118.

ulica: Pszczyńska 100

Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” ul. Pszczyńska 100

119.

ulica: Derkacza 10

Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” ul. Derkacza 10

120.

ulica: Wieczorka 10

Areszt Śledczy w Gliwicach ul. Wieczorka 10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Zbigniew Wygoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe